1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

aWÀ-Im-Sv ]-Ån CS-h-I Zn-\hpw Nm-cn-än ^u-tï-j³ ^-ïv hn-X-c-Whpw sa-bv A-ôn-\v ]-Ån-b-¦-W-¯nð; Cu-ÌÀ hn-jp k-lm-bw G-äp-hm-§pó-Xv A-ôv tcm-Kn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïjsâ Cu-ÌÀ hn-jp A-¸oð ^-ïv hn-Xc-Ww sa-bv A-ôn\v ssh-In-«v \m-ep aWÀ-Im-Sv hn. aÀ¯adnbw bmt¡m_mb kpdnbm\n ]Ånbnð \-S-¡pw. ]-Ån-bpsS CShI Zn-\hpw tkhImkwLw Pq_nen DZvLmS-\hpw \-S-¡p-ó N-S-§nð h-¨m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-en-eq-sS k-am-l-cn-¨ Xp-Ibpw ssI-am-dp-I. k-t½f\ DZv-Lm-S-\w \nÀ-Æ-ln-¡pó tUm. KohÀ¤okv amÀ Ipcymt¡mkv sa{Xmt¸m-en-¯-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ k-lm-b[-\w A-ôp \nÀ-[-\ Ip-Spw-_-§Ä-¡v ssI-am-dp-I.

N-S-§nð _me Ne¨n{XXmcw ao-\m£n, Pq_nen klmb\n[n tkhIm kwLw {]knUâv ^m: Ipcymt¡mkv Iembnð Gäphm§pw. ^m: amXyp aWh¯v {SÌn tPmÀPv amXyp h«-ae, jm-P³ kv-Idnb F-ón-h-cpw ]-s¦-Sp-¡pw. Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-en-te¡v A-ôp t]-cm-Wv k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨Xv. C-hÀ-¡m-bn hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gnbpw _m-¦v A-¡u-ïv h-gnbpw k-am-l-cn-¨ 7013 ]u-ïn-s\m¸w P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 87 ]u-ïp Iq-Sn tNÀ¯v 7100 ]u-ïm-¡n-bm--Wv a-WÀ-Im-Sv hn-Xc-Ww sN¿p-I. \q-d-\m-Sv tam-l-\-\v 2000 ]uïpw t_m-_³ A-e-Iv-kv F-ó hn-ZymÀ-°n¡v 1650 ]uïpw _m-¡n aq-óp t]À-¡v 1150 ]u-ïp ho-X-hp-am-Wv \ð-IpI.

G-ähpw A-[n-Iw Xp-I \ð-Ipó-Xv \q-d-\m-Sv tam-l\-\v B-Wv. 2000 ]u-ïm-Wv \ð-IpI. 35 hÀ-j-am-bn H-cp C³-em³-Uv am-kn-I Cd-¡n tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-ImcnI temI-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cp-ó F-gp-¯p-Im-c-\m-Wv D¬a tam-l³ F-ó \q-d-\m-Sv tam-l-\³. I-cÄ tcm-K-am-Wv tam-l\-s\ In-S-¡-bn-em-¡n-bXv. kz-´w I-cÄ ]-dn-¨p \-ð-Im³ `mcy IWn-tamÄ X-¿m-dm-bn cw-K-¯p-sï-¦nepw ]-Ww I-sï-¯m-\m-hm-sX D-g-ep-ó km-l-N-cy-¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-\v ap-ón-se-¯n-b-Xv. Be¸pg Pnñbnð amthen¡c Xmeq¡nð ]metað ]ômb¯nð Infn¸m«v ho«nemWv taml\\pw `mcy IWntamfpw cïp a¡fpw AS§pó IpSpw_w Xmakn¡pó-Xv.

2002ð »Uv Im³kÀ _m-[n-¨-tXm-sS- ¹-kv-Sp ]-co£ t]mepw F-gp-Xm-\m-hm-sX shñq-cn-se B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð I-gn-tb-ïn h-ó A-e-Iv-kv t_m-_-³ F-ón hn-ZymÀ-°n¡v 1650 ]u-ïm-Wv \ð-Ip-I. C-Sp¡n A-Sn-am-en F-kv-F³-Un-]n l-bÀ-sk-¡ï-dn kv-Iq-fnse ¹kv Sp hnZymÀ°n-bm-b A-e-Iv-kv t_m_-sâ A-kpJw XpSÀ¨bmb acpópIfpsSbpw {]mÀ°\bpsSbpw ^eambn cïp hÀjw ap³]v AkpJw t`Zs¸«ncpóp. Xp-SÀ-óv \-óm-bn ]Tn-¨v ¹-kv-Sp ]-co-£ F-gp-Xm-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-\n-sS-bmWv CuhÀjw BZyw tcmKw hoïpw XncnsI F-¯n-bXv. Nn-In-Õ-bv-¡m-bn shñq-cn-te-¡v t]m-b-Xn-\mð ¹-kv-Sp ]-co-£ F-gp-Xm-³ A-e-Iv-kn-\v I-gn-ªnñ. t_m¬ amtcm amänh¨mð am{Xsa ap³t]m«pÅ PohnXw BtcmKyt¯msS DÅ-Xm-Iq F-ó-Xm-Wv tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-ª-tXm-sS-bm-Wv Nn-In-Õm Xp-I tX-Sn A-e-Iv-kv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨Xv.

Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hu-tk¸¨sâbpw (ssePv) tKm]nIbpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªv, ss_-¡v A-]-I-S-¯nð Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä C-Sp-¡n Pnñbn-se tN-e-¨ph-Sv Np-cp-fn kz-tZ-inbmb sU-\o-jv, hr-¡-tcm-Kw aq-ew Po-hn-Xw C-cp-«nemb CSp¡n A«¸Åw kztZinbmb iin[c ]-Wn-¡À F-ón-hÀ-¡mWv 1150 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-óXv.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category