1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS

ad¡m-sX sh-fp-¯p-Ån `-£-W-¯n-sâ `m-K-am-¡n am-äq... Im³-kdpw lr-Z-bm-Lm-Xhpw U-b-_-äokpw h-sc ]-¼-I-S-¡pw; hÀ-j-§Ä \o-ï ]T-\ sX-fn-bn-¡p-óXv

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jy-Ip-e-¯n-\v X-só `o-j-Wnbm-b ]-e A-kp-J-§Ä¡pw Zn-hyu-j-[-am-Wv sh-fp-¯p-Ån-sb-óv ]T\w. AÀ-_p-Z-tcm-K-s¯bpw lr-t{Zm-K-s¯bpw ssS-¸v 2 {]-ta-l-s¯bpw sN-dp-¡m³ sh-fp-¯p-Ån-¡m-hp-sa-óm-Wv hÀ-j-§Ä \o-ïp-\n-ó ]T-\-¯n-eq-sS K-th-j-IÀ sX-fn-bn-¨n-cn-¡p-óXv. t\m-«n§mw kÀ-h-I-em-im-e-bn-se K-th-j-I-cp-tS-Xm-Wv G-sd {]-tbm-P-\-I-cam-b Cu I-sï-¯-epIÄ.

sh-fp-¯p-Ån-bn-ð AS-§n-bn-cn-¡p-ó kÄ-^yq-cn-Iv L-S-I-§-fm-Wv A-Xn-sâ tcm-K-{]Xn-tcm-[ -ti-jn-¡v Im-c-W-sa-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðInb tUm. ]o-äÀ tdm-kv ]-dªp. sh-fp-¯p-Ån G-Xp-X-c-¯nð I-gn-¡p-ó-Xm-Wv Iq-Sp-Xð Kp-W-I-c-sa-óv C-Xp-h-sc I-sï-¯m-\m-bn-«n-sñópw A-t±-lw ]-dªp. t\-cn-«v sh-fp-¯p-Ån Xn-óp-óXmtWm `-£W ]-ZmÀ-Y-§Ä-s¡m-¸w I-gn-¡p-ó-XmtWm Kp-W-I-c-sa-óv ]-d-bm-dm-bn-«nñ. G-Xp-X-c-¯nepw sh-fp-¯p-Ån-bp-sS D-]-tbm-Kw Kp-W-I-c-am-sW-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv.

8000 hÀ-j-sa-¦nepw ap-¼p-ap-Xð-s¡ a-\p-jyÀ sh-fp-¯p-Ån D-]-tbm-Kn-¨v Xp-S-§n-b-Xm-sW-óv K-th-j-IÀ I-sï¯n. kp-ta-dn-b³ kw-kv-Im-c-¯n-sâ Im-ew ap-Xð-s¡ a-t[y-jy-bnð sh-fp-¯p-Ån-bp-sS D-]-tbm-K-ap-ïm-bn-cpóp. Cu-Pn-]v-Xn-epw 1500 _n-kn ap-Xð-¡v C-Xn³-sc D-]-tbm-Kw Im-Wp-ópïv. Aópw Hu-j-[-§-fn-sem-óm-bm-Wv sh-fp-¯p-Ån-sb ]-cn-K-Wn-¨n-cp-óXv. {Ko-¡p-Imcpw tdm-am-¡mcpw ar-K-§-fp-sS B-{I-a-W-¯n-teð-¡p-ó ]-cn-¡p-IÄ¡v Hu-j-[-ambpw C-Xp-]-tbm-Kn-¨n-cp-óp.

B-[p\nI ssh-Zy-¯n-sâ ]n-Xm-hm-b ln-t¸m-t{I-äkv, izm-k-tIm-i kw-_-Ôam-b A-kp-[-§Ä-¡v sh-fp-¯pÅn Hu-j-[-am-bn \nÀ-tZ-in-¨n-cp-óp-sh-ó-Xn-\v sX-fn-hpïv. ap-dn-hp-IÄ¡pw C-Xv a-cp-óm-bn D-]-tbm-Kn¨p. _m-Îo-cn-bI-sf \-in-¸n-¡m³ sh-fp-¯p-Ån \ñ-Xm-sW-óv eq-bn ]m-ÌÀ 1858þð tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. 20þmw \q-äm-ïnð an-jW-dn tUm-Îdm-b Bð-_À-«v sjz-bv-äv-kÀ B-{^n-¡-bnð ]n-Sn-s]-« A-Xn-km-c-¯n\pw sh-fp-¯p-Ån D-]-tbm-Kn-¨-Xm-bn N-cn-{Xw tc-J-s¸-Sp-¯póp.

N-cn-{X-¯nepw B-[p\n-I K-th-j-W-¯nepw I-sï¯n-b Kp-W-K-W-§-fm-Wv K-th-j-IÀ ap-tóm-«p-sh-¡p-óXv. C-{X-tb-sd tcm-K-{]Xn-tcm-[- ti-jn-bp-Å a-säm-cp sN-Sn-hÀ-Kw tem-I-¯p-ïm-Im-³ CS-bn-sñópw ]o-äÀ tdm-kv ]-d-bp-óp. a-\p-jy-sc _m-[n-¡p-ó ]-e Kp-cp-Xc tcm-K-§fpw H-c-f-hph-sc X-S-ªp-\nÀ-¯m³ sh-fp-¯p-Ån-¡m-hp-saópw s{S³-Uv-kv C³ ^mÀ-a-tIm-f-Pn-¡ð k-b³-kv F-ó tP-W-en-se te-J-\-¯nð A-t±-lw ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category