1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

65 h-b-Ên-\pw 80 h-b-Ên-\p-an-S-bn-ep-Å 73 i-X-am-\w t]cpw sk-Iv-kv sse-^v B-kz-Zn-¡p-óp; 80 I-gn-ª-h-cnð 40 i-X-am-\hpw ssewKn-I Po-hn-Xw Xp-S-cp-óhÀ; h-tbm-[n-I-cp-sS ssewKn-I Po-hn-X-s¯-¡p-dn-¨p-Å ]T-\w ]-d-bpó-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-cp {]m-bw I-gn-ªmð ssew-Kn-I hnc-àn h-cp-sa-óm-Wv \mw C-Xph-sc I-cp-Xn-bn-cp-óXv. F-ómð, h-tbm-[n-I-À-¡n-S-bnð \-S-ó ]T-\-§fn-sem-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xv. 80 hb-Êv ]n-ón-« 40 i-X-am-\-t¯m-fw t]À hf-sc k-Po-h-am-bn ssewKn-I Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡p-óp-sï-óm-Wv. 65þ\pw 80þ\pw at[y {]m-b-ap-Å 73 i-X-am-\-t¯m-fw t]cpw sk-Iv-kv sse-^v B-kz-Zn-¡p-óp-sïópw ]T-\w ]-d-bpóp.

{]m-bw sNñp-t´mdpw Po-hnX-s¯ Iq-SpXð DuÀ-P-kz-e-am-¡n \nÀ-¯p-ó-Xnð sk-Iv-kn-\v \nÀ-Wm-b-I ]-¦p-sï-óm-Wv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ `q-cn-`m-Kw t]-cp-sSbpw A-`n-{]mbw. h-bm-{K t]m-se Ir-{Xna ssew-Kn-I-ti-jn-¡p-Å a-cp-óp-Ifpw aäpw D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Ip-d-hm-sWópw kÀ-th ]-d-bpóp. I-gn-ª c-ïp-hÀ-j-¯n-\n-sS ssewKn-I ti-jn Iq-«p-ó-Xn-\p-Å a-cp-óp-I-fp-]-tbm-Kn-¨-Xv 18 i-X-am-\w t]À am-{X-amWv.

{]m-bw sNñp-ó-tXm-sS ssewKn-I Xm-Xv-]cyw Ip-d-bp-óp-sh-ó hn-izm-kw sX-äm-sW-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-Wv I-sï-¯-ep-I-sf-óv ]T-\-¯n-\v t\-Xr-Xzw \ðIn-b h-tbm-[n-IÀ-¡p-Å Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\bm-b F-F-BÀ-]n-bn-se tUm. A-en-k¬ {_bâv ]-d-bpóp. h-tbm-[n-I-cp-sS ssew-KnIm-tcm-Ky-s¯-¡p-dn-¨v Bcpw Im-cy-am-sb-Sp-¡m-dnñ. F-ómð, Po-hn-X-¯n-sâ k-t´m-j-hpw {]-k-cn¸pw \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn-\v A-Xv \nÀ-Wm-b-I-am-sW-óv ]T-\w t{Im-Uo-I-cn-¨ an-jn-K¬ kÀ-h-I-em-im-e-bnse tUm. F-do¡ tkmÄ-thbpw ]-dªp.

im-co-cn-Ihpw am-\-kn-I-hp-am-bn \ñ B-tcm-Ky-hm-òmcm-b h-tbm-[n-I-cnð 45 i-X-am-\hpw sk-Iv-knepw hf-sc k-Po-h-am-sW-óv ]T-\-¯nð I-sï-¯n. 65 ap-Xð 70 h-b-Êph-sc {]m-b-ap-Å-hÀ, 70 ]n-ón-«-h-sc-¡mÄ C-c«n-tbm-fw ssewKn-I Xm-Xv-]-cy-ap-Å-h-cmWv. kv-{Xo-I-sf-¡mÄ ]p-cp-j-òm-cm-Wv Iq-Sp-Xð k-Po-hw. 65 ]n-ón-« kv-{Xo-I-fnð 31 i-X-am-\-am-Wv ssewKn-I Xm-Xv-]cyw ]p-eÀ-¯p-ó kv-{Xo-I-sf-¦nð, 51 i-X-am-\-am-Wv C-tX {]m-b-¯n-se ]p-cp-j-òm-cp-sS Xm-Xv-]-cyw.

]-¦mfn-tbm-sS-ó t]m-se tUm-ÎÀam-tcm-Spw ssewKn-I Po-hn-X-s¯-¡p-dn-¨v Xpd-óv kw-km-cn-¡p-I-bm-Wv th-ï-sX-óv tUm. F-do¡ tkmÄ-th ]-d-bp-óp. ssewKn-tIm-t¯P-\w Iq-«p-ó a-cp-óp-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\p-ap¼pw tUm-ÎÀ-am-cp-sS D-]-tZ-iw tX-Sn-bn-cn-¡Ww. kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 17 i-X-am-\w t]À am-{X-am-Wv X-§-fp-sS ssewKn-I c-l-ky-§Ä tUm-ÎÀam-tcm-Sv Xpd-óv kw-km-cn-¡p-óXv. h-tbm-[n-I-tcm-Sv C¯-cw Im-cy-§Ä Xpd-óv kw-km-cn-¡p-ó-Xn-sâ {]-[m-\yw tUm-ÎÀ-amÀ-¡v a-\-Ên-em-¡m\pw kÀ-th k-lm-bn-¡p-sa-óv F-do¡ tkmÄ-th ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category