1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

F{Xbpw th-Kw \n-§-fp-sS Szn-ä-À A-¡u-ïn-sâ ]m-kv-th-Uv amäq! sIm-Å-¡mÀ kÀ-h hn-h-c-§fpw A-Sn-¨p-am-än-sb-óv k-½-Xn-¨v I-¼\n; am-äm³ Xp-S-§pw- ap-t¼ Szn-äÀ Uu-Wm-bn

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-aqln-I am-[y-a-§-fnð-\n-óv kz-Im-cy-X-bn-te-¡p-Å I-S-óp-Ib-äw G-ähpw cq-£am-b Im-e-am-WnXv. s^-bv-kv-_p-¡nepw Szn-ä-dn-epw-\n-óv hy-àn-K-X hn-h-c-§Ä tNm-cpó-Xv kw-_-Ôn-¨ hn-hm-Zw sIm-Sp-¼n-cn-s¡m-Åp-I-bmWv. s^-bv-kv-_p-¡n-\v ]n-óm-se C-t¸mÄ Szn-ädpw I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn. 33 tIm-Sn D-]-tbm-àm-¡-fp-sS-sb-¦n-epw hy-àn-K-X hn-h-c-§Ä tNm-cm-\n-S-bp-sï-ó kq-N-\-bm-Wv Szn-äÀ \ð-Ip-óXv.

lm-¡À-amÀ 33 tIm-Sn D-]-tbm-àm-¡-fp-sS-sb-¦nepw ]m-kv-th-Up-IÄ tNmÀ-¯n-bn-«p-sï-óv I¼-\n Xpd-óv k-½-Xn¨p. C-{Xbpw t]-tcm-Sv A-Sn-b-´-c-am-bn ]m-kv-th-Uv am-äm\pw Szn-äÀ B-h-iy-s¸-«n-«pïv. Szn-ä-dnð I-S-óp-IqSn-b Ipg-¸w ]-cn-l-cn-¨p-shópw hn-h-c-§Ä tNmÀ-ó-Xm-bn C-Xph-sc I-sï-¯n-bn-«n-sñópw I¼-\n A-h-Im-i-s¸-Sp-óp-sï-¦nepw ]m-kv-th-Up-IÄ tNmÀ-ó-Xm-bn I¼-\n Øn-co-I-cn-¨n-«pïv. tNmÀ-ó hn-h-c-§Ä G-sX-¦nepw X-c-¯nð Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-X-Xmbpw I-sï-¯n-bn-«nñ.

Hu-tZymKn-I lm³-Un-en-eq-sS-bm-Wv Szn-äÀ {]-iv-\w A-h-X-cn-¸n-¨Xv. ]m-kv-th-Up-IÄ ti-J-cn-¨p-sh-¨n-cp-ó C-tâ-Wð tem-Knð B-{Ia-Ww \-S-ó-Xm-bn I-sï-¯n-sb-óm-bn-cp-óp Szn-ä-dn-sâ Szoäv. {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¨p-shópw G-sX-¦nepw X-c-¯n-ep-Å Zp-cp-]-tbm-Kw {i-²-bnð-s¸-«n-«n-sñ-ópw Szo-änð Xp-SÀ-óv ]-d-bpóp. ap³-I-cp-X-se-ó \n-e-bv-¡v ]m-kv-th-Uv am-äp-ó Imcyw Hm-tcm-cp-¯-cpw Ku-c-h-t¯m-sS B-tem-Nn-¡-W-saópw Szn-äÀ hy-à-am-¡n. 57.7 e-£w t]-cmWv Cu H-^o-jyð lm³-Unð t^mtfm sN-¿p-óXv.

]m-kv-th-Uv am-än {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ Szn-äÀ D-]-tZ-in-¨v a-Wn-¡q-dp-IÄ¡-Iw X-só {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¨n-«n-sñ-óv hy-à-ambn. Szn-äÀ ssk-äv X-só UuWm-b Øn-Xn-bn-em-bn-cpóp. Szn-ä-dnð tem-Kn³ sN-¿m³ {i-an-¨ D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v ap-ónð \o-e \n-e-d-¯n-ep-Å k-{Io-\nð km-t¦-Xn-I-¯-I-cmÀ kw-`-hn-¨n-cn-¡p-óp-sh-ó k-tµ-i-am-Wv h-óXv. tNmÀ-¯-s¸-« hn-h-c-§Ä Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xn-«n-sñ-óv I¼-\n A-h-Im-i-s¸-«v sXm-«p-]n-óm-se-bpïm-b km-t¦Xn-I X-I-cmÀ B-i-¦-tb-äp-ó-XmWv.

A-ta-cn-¡-bp-sS In-g-¡³, ]-Sn-ªm-d³ Xo-c-§-fn-ep-Å-hcpw P-¸m³, {_n«³, sa-Iv-knt¡m F-ón-hn-S-§-fnð-\n-óp-Å-hÀ-¡p-am-Wv X-I-cmÀ Iq-Sp-X-em-bn _m-[n-¨Xv. a-än-S-§-fn-ð-\nópw X-I-cmÀ A-X-{X-b-[n-Iw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«nñ. Szn-ä-dn-sâ sh_v-ssk-äv D-]-tbm-Kn-¡p-ó 72 i-X-am-\-t¯m-fw t]À X-I-cm-dv dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp. B-³-t{Um-bv-Uv B-¸v D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xnð 17 i-X-am-\hpw sF-HF-kv D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cnð ]-¯v i-X-am-\hpw X-I-cm-dv dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category