1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð \-gv-knw-Kv tlmw am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-ó B-À-kn bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnð \gv--knwKv-- tlmw am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿pó BÀ.kn bp-hm-hn\v A\ptbmPyamb BtemN\IÄ {InkvXy³ bphXnIfnð \nópw £Wn¡p-óp. 40 h-b-kv. \m«nð \nópw, KÄ^nð \nópw DÅhscbpw ]cnKWn-¡pw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07903953758

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category