1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

»m¡v-t]m-bânð S-¨v sN-bv-Xmð hm-Sv-km-¸v lm-§v B-Ip-sa-ó sa-tÊ-Pv e-`n-¨n-«p-tïm? Nn-cn-¡p-t¼mÄ I-c-bp-ó C-tam-Pn-bp-Å k-tµ-i-hpw e-`n-t¨m? F-¦nð \n-§-fp-sS t^m¬ t]m-b-Xp-Xsó; hm-Sv-km-¸n-se ]pXnb ssh-d-kn-s\ Xn-cn-¨-dnbmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

B³-t{Um-bv-Uv kv-amÀ-«v t^m-Wp-I-sf-bpw sF t^m-Wp-I-sfbpw X-IÀ-¡m³ ti-jn-bp-Å ]pXnb ssh-d-kp-IÄ hm-Sv-km-¸v k-tµ-i-¯n-sâ cq-]-¯nð {]-N-cn-¡p-ó-Xm-bn hn-Z-Kv-[-cp-sS ap-ó-dn-bn¸v. c-ïp-X-c-¯n-em-Wv sshd-kv {]-N-cn-¡p-óXv. Nn-cn-¡p-t¼mÄ I-c-bp-ó C-tam-Pn-bp-sS cq-]-¯nepw hm-Sv-km-¸n-s\ lm-§m-¡p-ó »m¡vv t]m-bân-sâ cq-]-¯n-ep-am-Wv k-tµ-i-§-sf-óv hy-à-am-bn-«pïv. Cu c-ïv k-tµ-i-§fpw \n-§-fp-sS t^m-Wn-s\ X-IÀ-¡m³ ti-jn-bp-Å-Xm-sW-óm-Wv ap-ó-dn-bn¸v.

H-cp k-tµ-iw C-§-s\-bmWv: Znkv Cu-kv sh-cn Câ-d-Ìn-Mv F-óp Xp-S-§p-ó k-tµ-i¯n-s\m-¸-am-Wv Nn-cn-¡p-t¼mÄ I-c-bp-ó C-tam-Pn-bp-ÅXv. Cu k-tµ-i-¯n-sâ Xp-SÀ-¨-bmbn 'do-Uv tamÀ' F-ó Hm-]v-j-\pïv. do-Uv tam-dnð S-¨v sN-¿p-t¼mÄ lm³-Uv-sk-äv lm-§v B-Ipw. a-säm-óv H-cp I-dp¯ s]m-«nð sXm-«mð hm-Sv-km-¸v lm-§m-Ip-sa-ó k-tµ-i-amWv. C-Xnð sXm-«mð t^m¬ lm-§m-hp-Ibpw sN-¿pw. hm-Sv-km-¸n-e-q-sS {]-N-cn-¡p-ó sS-Ìv t_mw-_m-Wn-h-sb-óm-Wv ssk-_À hn-Z-Kv-[À ]-d-bp-óXv.

h-f-sc-sb-fp-¸-¯nð {]-N-cn-¡p-ó sS-Ìv t_mw-_p-I-fm-Wn-h. t]-Ìv-_n³ kw-hn-[m-\-¯n-em-Wv C-h {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. BÀ-¡p-th-W-sa-¦nepw tIm-¸n sN-bv-Xv t^mÀ-th-Uv sN-¿m-sa-ó-Xn-\mð A-\n-b-{´n-X-am-bn {]-N-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-Xn-\v ]nón-sem-fn-ªn-cn-¡p-ó A-]-ISw  Xn-cn-¨-dn-bm-sX hm-Sv-km-¸v tIm-ïm-Îp-IÄ¡v Cu k-tµ-i-§Ä t^mÀ-th-Uv sN-¿p-t¼mÄ Ah sshd-kv {]-N-cn-¸n-¡p-I Iq-Sn-bm-Wv sN-¿p-ó-Xv. Nne t^m-WpIÄ Cu kv-tµ-i-§Ä B-În-th-äv sN-¿p-ó-tXm-sS \n-Ý-e-am-Ip-saópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp.

Cu k-tµ-i-§Ä t^m-Wnð h-ómð A-X-t¸mį-só Un-eo-äv sN-¿p-I-bm-Wv th-ïXv. A-Xn-\m-bn B k-tµ-i-¯nð am{Xw S-¨v sNb-Xv Un-eo-äv sN-¿m³ \nð-¡m-sX, B tIm-ïm-Îp-am-bp-Å ap-gp-h³ k-tµ-i-§fpw H-cp-an-¨v ¢n-bÀ Nm-äv t]m-ep-Å Hm-]v-j³ sIm-Sp-¯v Un-eo-äv sN-¿p-ó-Xm-Wv kp-c-£nXw. A-_-²-¯nð Cu k-tµ-i-§Ä Xp-dóp-t]m-bn-«p-sï-¦nð t^m¬ do-_q-«v sN-bv-Xv kp-c-£n-X-am-¡p-Ibpw th-W-saópw ssk-_À cw-K-¯p-Å-hÀ ]-d-bpóp.

Cu c-ïv ssh-d-kp-I-sf-¡p-dn-¨v hm-Sv-km-¸v C-Xph-sc {]-kv-Xmh-\-sbmópw C-d-¡n-bn-«nñ. F-ómð, k-ao-]-`m-hn-bnð¯só Cu ssh-d-kp-I-sf-¡p-dn-¨p-Å {]-kv-Xm-h-\ C-d-¡p-Ibpw AXn-s\m-¸w C-Xn-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m-\p-Å amÀ-K-§Ä hm-Sv-km-¸v kr-ãn-¡p-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv kqN-\. sS-Ìv t_mw-_p-I-sf-¡p-dn-¨v sd-Un-än-em-Wv B-Zy ap-ó-dn-bn-¸v h-ó-Xv.

km-[m-c-W \n-e-bv-¡v hen-sbm-cp k-tµ-i-¯n-sâ `m-K-am-bm-Wv do-Uv tamÀ F-ó Hm-]v-j³ h-cp-óXv. F-ómð, Cu ssh-d-knð, Znkv Cu-kv sh-cn Câ-d-Ìn-Mv F-ó-Xn-\p-ti-jw Nn-cn¨p-sIm-ïv I-c-bp-ó C-tam-Pnbpw Xp-SÀ-óv do-Uv tamÀ F-ó Hmv-]v-j-\p-am-Wp-ÅXv. C-Xn-\p-Ån-em-Wv A-]-I-S-I-camb tIm-Uv H-fn-¸n-¨p-sh-¨n-cn-¡p-óXv. c-ïm-a-t¯-Xnð »m-¡v tUm-«n-\p-ti-j-am-Wv tIm-Up-Å-sXópw sd-Un-änð C-tX-¡p-dn-¨v dn-t¸mÀ-«v sNbv-X \n-tbm-hn³ ]-d-bpóp.

]-Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n-\v A-£-c§-sf H-tc-kabw Hm-¸-td-än-Mv kn-Ì-¯n-te-¡v I-S-¯n-hn-«v Ah-sb lm-§m-¡p-I-bm-Wv c-ïv k-tµ-i-§fpw sN-¿p-óXv. CXp-sIm-ïm-Wv sXm-Sp-t¼m-gp-S³ hm-Sv-km-¸v lm-§m-Ip-ó-Xpw B-¸v sdkv-t]m-ïv sN-¿p-ón-sñ-ó k-tµ-iw e-`n-¡p-ó-Xpw. F-ómð, C-Xnð Iu-Xp-Iw tXm-ón Iq-sS-¡q-sS ]-co-£n-¨mð t^m-Wnsâ Hm-¸-td-än-Mv kn-Ìw X-só X-I-cm-dn-em-Ip-ó A-h-Ø-bmIpw D-ïm-hp-I-sbópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category