1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

tI-c-f-¯nð Fw-_n-_nF-kv tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-c-f-¯nð Fw-_n-_nF-kv tUm-Îdm-bn tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-kv. 175 sk.ao D-bcw. bp-sI-bnð tUm-Î-dmtbm F-ôn-\o-bÀ-amcmtbm tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð h-n-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 447969196414

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam