1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

sd-Ínw-Kn-se ho-«nð a-cn-¨ \n-e-bnð Im-W-s¸«-Xv Xn-cp-hñ kz-tZ-in-\nbm-b sF-Sn A-\-en-Ìv; c-ïp a-¡-sfbpw kv-Iq-fn-em-¡n-b tijw- Xn-cn-s¨-¯n-b-t¸mÄ F-en-k-_-¯n-s\ A-\-¡-anñm-sX I-sïóv `À-¯m-hv _nPp; sS-¡n Ip-Spw-_-¯n-se Zp-c-´-¯nð k-¦-S-s¸-«v bp-sI a-e-bm-fn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³: Xn-cp-hñ kz-tZ-in-\nbm-b a-e-bm-fn bph-Xn sd-Ínw-Kn-se ho-«nð a-cn-¨ \n-e-bnð. hn-t{]m-bnse sF-Sn A-\-en-kv-äv B-b F-en-k_-¯v _n-Pp-hn-s\-bm-Wv a-cn-¨ \n-e-bnð Im-W-s¸-«-Xv. 38 hb-kv am-{X-am-bn-cp-óp {]m-bw. cm-hn-se B-bn-«pw Dd-¡w D-W-cm-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv `À-¯m-hv hn-fn-¨-t¸m-gm-Wv N-e-\a-äp In-S-¡p-I-bm-sW-óv a-\-kn-em-bXv. D-S³ B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v am-än-sb-¦nepw ac-Ww t\c-s¯ X-só kw-`-hn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ-amÀ Øn-co-I-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. a-c-W Im-c-Ww F-´m-sW-óv hy-à-am-bn-«nñ.

Xn-cp-hñ kz-tZ-inbpw t_mw_bnð Ønc Xmakhpambncn¡pó _n-Pp F{_lmansâ `mcy-bmWv F-en-k_-¯v. hn-t{]m-bnð ko-\n-bÀ sF-Sn I¬-kÄ-«âm-Wv _nPp. F-en-k_-¯v \m-«n-em-bn-cp-ó-t¸mÄ ^mÀakn-Ìv Bbn tPmen t\m¡nbn-cpóp. F-ómev, bp-sI-bnð F¯n-b tijw sFSn \ A\en-Ìv Bbn kz´ambn tPmen sN¿pI Bbn-cpóp. Z-¼-Xn-IÄ¡v ]{´ïpw F«pw hbkpÅ cïp s]¬-a¡Ä BWv D-ÅXv.

an-\n-ªm-óv sNm-Æmgv-N cm{Xn h-b-dp-th-Z-\- A-\p-`-h-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-óv a-cp-óv I-gn¨v F-en-k_-¯v t\-c-s¯ D-d-§m³ In-S-ón-cpóp. kp-J-anñm-sX In-S-ó-Xn-\mð _n-Pp cm-hn-se F-en-k-_¯n-s\ Dd-¡w D-WÀ-¯m³ \nð-¡m-sX a¡-sf c-ïp t]-scbpw kv-Iq-fnð t]m-hm³ sd-Un-bm-¡p-I-bpw kv-Iq-fnð sIm-ïp hn-Sp-I-bpw B-bn-cpóp. Xn-cn-s¨-¯n-b-t¸m-gpw F-en-k_-¯v Dd-¡w D-W-cm-sX I-ï-v hn-fn-¨p-WÀ-¯m³ sN-ó-t¸m-gm-Wv A\-¡w Cñm-sb-óv a-\-kn-em-b-sX-óv _n-Pp I®o-tcmsS ]-d-bpóp.

D-S³ Xsó 999ð hnfn¡p-Ibpw, t]meokpw, Bw_pe³kpw F¯p-Ibpw Bip]{Xnbnte¡v amäpIbpw Bbn-cpóp. F-ómð ac-Ww t\-c-s¯ kw-`-hn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ-amÀ Øn-co-I-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. sNm-Æmgv-N ]-Ið k-a-b¯pw ho-Sn-\p ]pd-¯v F-en-k-_-¯n-s\ k-t´m-j-h-Xn-bm-bm-Wv I-ï-sX-óv A-bð-¡mÀ ]-d-bp-óp. Fenk_¯n\p KÄ^nð tPmen sN¿pó Hcp ktlmZc-\pw, \m«nð {]mbamb amXm]nXm-¡-fpamWv D-ÅXv.

acWhnhcw ktlmZcs\ Adnbn¨n-«pïv. t]meokv F¯n tað\S]SnIÄ kzoIcn¡pIbpw sNbvXn-«pïv. acWImcWw kw_Ôn¨pÅ At\zjWhpw Bcw`n¨n-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category