1 GBP = 87.50 INR                       

BREAKING NEWS

IpSn-¨p-a-Z-n-¡p-ó-hcpw ]p-I-¨p-X-Åp-ó-hcpw Cu hoUntbm Im-Wm³ a-d-¡-cpXv; B-tcm-Ky-ap-Å I-cfpw tcm-Kw h-ó I-cfpw X-½nð B-\bpw BSpw t]m-se hy-Xymkw

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Åp-Ip-Sn-¨v Iq-¯m-Sn \-S-¡pó-h-t\m-Sv 'Iq-¼p hm-Sn-t¸m-Ip'sa-óv ]-d-bm-¯-h-cp-ïm-Inñ. F-´m-Wv C-Xn-\À-Y-sa-óv A-dnbm-tam? a-Zy-]n-¨v e-¡p-sI-«p-\S-óv I-cÄ tcm-Kw h-cp-¯n-sh-¡p-ó-hcpw ]p-I-h-en-¨p-X-Åp-ó-hcpw XoÀ-¨m-bmbpw I-ïn-cn-t¡-ï hoUn-tbm-bm-WnXv. tcm-Kw h-ó I-cfpw B-tcm-Ky-ap-Å I-cfpw {]-hÀ-¯n-¡p-ó-sX-§-s\-sb-óv Im-Wn-¨p-X-cn-I-bmWv Cu C-c-« k-tlm-Z-cn-amÀ.

B-tcm-Ky-ap-Å IÀ an-\p-Ê-ap-Å Np-h-óp-Xp-Sp-¯ A-h-b-h-am-sW-¦-nð, kn-tdm-kn-kv t]m-ep-Å IcÄ-tcm-Kw h-ó A-hb-hw Nm-c-\n-d-¯n-ep-Å-XmWv. I-dp-¯ Ip-¯p-]m-Sp-Ifpw A-h-b-h-¯n-sâ tcm-Km-h-Ø hy-à-am-¡p-óp. tUm. {Uq-kv sse-^v tN-tô-gv-kv F-ó ]-cn-]m-Sn-bn-em-Wv I-c-fn-sâ tcm-Km-h-Ø hy-à-am-bn Im-Wn-¡p-ó-Xv.

a-Zy-]m-\-¯n-\-Sn-a-Ifm-b C-c-« k-tlm-Z-cn-am-sc A-h-cp-sS I-c-fn-sâ {]-hÀ¯-\w t\-cn-«p-Im-Wn-¨v a-Zy-¯nð-\n-óv ]n-´n-cn-¸n-¡p-ó-Xm-bm-Wv ]-cn-]m-Sn Nn-{Xo-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. C-cp-hcpw I-Sp-¯ a-Zy-]m-\n-I-fm-sW-óv A-hÀ tUm-Î-tdm-Sv k-½-Xn-¡p-ópïv. A-t¸m-gm-Wv kn-tdm-kn-kv _m-[n-¨ I-cÄ F-´p-X-c-¯n-emIpw D-ïm-Ip-I-sb-óv tUm-ÎÀ {Uq ]n³-kvIn A-h-tcm-Sv hn-i-Zo-I-cn-¡p-óXv.

a-Zy-]n-¨v e-¡p-sI-«v \-S-¡p-ó Hm-tcm-cp-¯cpw I-ïn-cn-t¡-ï hoUn-tbm-bm-Wn-sX-óv tUm. ]n³-kv-In ]-d-bp-óp. a-Zy-]n-¡p-ó Fñm-hÀ¡pw kn-tdm-kn-kv hóp-sIm-Å-W-sa-ónñ. F-ómð, a-Zy-]m-\w IcÄ-tcm-K-¯n-\p-Å km[y-X hÀ-[n-¸n-¡p-óp-sh-ó Im-cy-¯nð kwi-bw th-ï. kn-tdm-kn-kv A-Xn-th-Kw tcm-Kn-sb a-c-W-¯n-te-¡v \-bn-¡p-ó A-]-I-S-I-camb tcm-Km-h-Ø-bm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category