1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]-n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó an\n ssk-an-¡v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó t{Imbn-tUm-Wnse an-\n ssk-an-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìnbpw ap³ sk-{I-«-dn-bpam-bn-cpó ssk-an tPmÀ-Ön-sâ `m-cy-bm-Wv an-\n. {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw B-iw-k-IÄ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam