1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. a-p¸-Xv h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v 167 sk-ân-ao-ä-dm-Wv D-b-cw. hn-Zym-k-ó-cpw, D-b-Àó tPm-en-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-I-Ä £-Wn-¡póp. hn-h-c-§Ä¡v:[email protected] or phone nos 07405536979/0091 7510754114.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam