1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ k-`-bv-¡v en-hÀ-]q-fnð \m-sf ]p-Xp-N-cn-{Xw: HuÀ teUn Hm-^v ]o-kv tZ-hm-e-b-w G-sä-Sp-¡ð \msf

Britishmalayali
^m. _n-Pp Ip-ó-bv-¡m«v

en-hÀ-]qÄ: C-Xph-sc en-hÀ-]qÄ em-än³ A-Xn-cq-]-X-bp-sS `m-K-am-bn-cp-ó HuÀ teUn Hm-^v ]o-kv (k-am-[m-\-¯n-sâ cmÚn) tZ-hm-ebpw i-\n-bm-gv-N ap-Xð t{K-äv {_n-«³ ko-tdm a-e-_mÀ cq-]-X-bv-¡v kz-´-am-Ip-óp.tZ-hm-ebpw G-sä-Sp-¡ð NS§pw D-Zv-Lm-S-\hpw i-\n-bmgv-N D-¨-I-gn-ªv 3 a-Wn-¡v B-cw-`n-¡pw. t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ cq-]-Xm-[y-£³ amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð ap-Jy-ImÀ-an-I-\m-Ip-ó Xn-cp-¡À-½-§-fnð en-hÀ-]qÄ cq-]-Xm-[y-£³ BÀ-¨v _nj-¸v amð-¡w a-Iv-a-tlm³ Hm-]n h-N-\ k-tµ-iw \ð-Ipw. en-hÀ-]qÄ k-lm-b-sa-{Xm³ _nj-]v tXm-a-kv hn-eywkv, en-hÀ-]qÄ F-a-cn-¯p-kv k-lm-b sa-{Xm³ hn³-skâv a-tem¬ F-ón-h-cp-sS km-ón[yw A-\p-{K-l-am-Ipw.

hnhn-[ cq-]-X-I-fn-se hn-Im-cn P-\-dð-amÀ Nm³-kn-eÀ, ssh-ZnIÀ, kn-tÌ-gv-kv, hnhn-[ hn. IpÀm-_-\ tI-{µ-§-fnð \n-óp-Å B-bn-c-¡-W-¡n-\v hn-izm-kn-IÄ Xp-S-§n-b-hcpw Xn-cp-¡À-½-§Ä-¡v kw-_-Ôn-¡pw. 3 a-Wn-¡v {]-Z-£n-W-am-bn ImÀ-an-Icpw hn-in-jvv-Xn-Yn-Ifpw tZ-hm-e-b-¯nð {]-th-in-¡pw. Xp-SÀ-óv Xn-cn-sX-fn-bn-¡ð ip-{iq-j-IÄ \m-ev `m-c-X-hn-ip-²-cp-sS Xn-cp-kz-cq-]-§Ä Øm-]n-¨v Xn-cn-ti-jn-ã-{]-Xn-ã-\-S-¡pw. CS-h-I {]-Jym-]-\ hn-Úm-]-\hpw c-ïp IÀ-Zn-\mÄ-am-cp-sS A-\p-{K-l-k-tµ-ihpw Xp-S-Àóv hm-bn-¡-s¸-Spw.

Xp-SÀ-óv \-S-¡p-ó B-tLm-jam-b hn. IpÀ-_m-\-¡v amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð ap-Jy-ImÀ-an-IXzw h-ln-¡pw. hn. IpÀ-_m-\-¡n-S-bnð G-gv Ip-ªp-§Ä-¡v B-Zy-IpÀ-_m-\bpw ssØ-cy-te-]-\-hpw \ð-Ipw. Zn-hy-_-en-bp-sS k-am-]-\-¯nð C-S-h-I-bp-sS sh_v-ssk-äv {]-Im-i-\hpw A-`nh-µy ]n-Xm-¡-òmÀ-¡v B-Z-c-^-e-I-§fpw \-ev-I-s¸-Spw. hn-hn-[ IpÀ_m-\ tI-{µ-§-fnð \n-óm-bn Xn-cp-¡À-a-§-fnð ]-s¦-Sp-¡m-s\-¯p-ó Fñm-hÀ-¡p-am-bn e-Lp-`-£-Whpw {I-ao-I-cn-¨n-«p-ïv.

CS-h-I D-Zv-Lm-S-\-¯n-sâ N-S§p-I-fp-sS \-S-¯n-¸n-\m-bn {]o-Ìv C³ NmÀ-Pv d-h. ^m. Pnt\m hÀ-Ko-kv A-co-¡m-«v Fw-kn-_n-Fkv, ssI-¡m-c-òmÀ, I-½n-än-bw-K§Ä, hpsa³-kv t^mdw, Km-b-I-kwLw, thm-f-ïn-tb-gv-kv XpS§n-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-¯nð hn-]p-eam-b {I-ao-I-c-W-§Ä ]qÀ-¯n-bm-bn h-cpóp. t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ cq-]-X-bp-sS N-cn-{X-¯n-se H-cp {]mO-\ Zn-h-\-am-Wn-sXópw C-Xn-sâ k-t´m-j-¯nepw A-\p-{K-l-¯nepw ]-¦p-tN-cm³ km-[n-¡p-ó Fñm-hcpw Xn-cp-¡À-a-§-fnð ]-s¦-Sp¡-Ww Fópw cq-]-Xm-[y-£³ amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð A-`yÀ-°n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category