1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Nncn-bpw B-«hpw ]m«pw \n-d-ª k-¼qÀ-W B-tLm-j-hp-am-bn kw-Lm-S-IÀ; aq-óp Zn-h-k-s¯ k-t´m-j kw-K-a-¯n-\mbn N-§-\m-tÈ-cn-¡mÀ H-cp-§n-¯pS§n

Britishmalayali
tdm-_n³ kv-Idnb

Fñm hÀ-jhpw t]m-se X-só C-s¡mñhpw kw-Ko-Xhpw \r-¯hpw lm-kyhpw \n-d-ª k-¼qÀ-W B-tLm-j-¯n-\m-bn {^-ïvkv Hm^v N§\m-tÈ-cn bp-sI-¡mÀ H-¯p-t¨-cp-óp. A-Sp-¯- am-kw 29, 30, Pq-em-bv H-óv Xo-b-Xn-I-fn-em-bn aq-óp Zn-hk-s¯ kw-K-a-am-Wv kw-Lm-S-IÀ H-cp-¡p-ó-Xv. sh-Ìv k-sk-Iv-kn-se Km-sh-̬ lm-fn-em-Wv ]-cn-]mSn.

`q-cn]£w N§\m-tÈ-cn-¡m-cp-sSbpw A-`yÀ-°-\ am-\n-¨v I-gn-ª aq-óp hÀ-j-§-fm-bn aq-óp Znh-kw Xm-a-kn-¨p-Å H-¯p-t¨-c-em-Wv {^-ïvkv Hm^v N§\m-tÈ-cn C-¯-h-Wbpw H-cp-¡p-óXv. 2011ð e-ï-\nð \m-\q-dnð]-cw N-§-\m-tÈ-cn-¡mÀ ]-s¦-Sp-¯ kwK-aw \m-fn-Xph-sc A-tX X\n-a \n-e-\nÀ-¯n Kw-`o-c-am-bn ap-tóm-«p t]m-hp-I-bmWv.

Fñm hÀ-jhpw N§\m-tÈ-cn tI-{µo-I-cn-¨v Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-¯nð km-¼¯n-I k-lm-bw sN-¿p-ó-Xn\pw {^-ïvkv Hm^v N§\m-tÈ-cn bp-sI ap³ssI F-Sp-¯p {]-hÀ-¯n-¡m-dpïv. FâÀ-ssS³-saâpw H-¯p-t¨-cepw am-{Xañ, Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-¯n\pw {^-ïvkv Hm^v N§\m-tÈ-cn bp-sI ap³ssI F-Sp-¡p-óp-sh-óv {]-knUâv km-P³ ]-Sn-b-d A-`n-{]m-b-s¸«p.

\m-\q-dn-\p ap-I-fnð Aw-K-§-fp-sS {^-ïvkv Hm-^v N§\m-tÈ-cn bp-sI I-gn-ª G-gp hÀ-j-§-fm-bn `w-Kn-bm-bn \-S-¯-s¸-Sp-óp-sh-¦nð A-Xv N-§-\m-tÈ-cn-¡m-cp-sS a-X-ku-lmÀ-±-¯n-sâbpw km-tlm-Z-cy-¯n-sâbpw H-cp-a-bp-sSbpw sX-fn-hmWv. Xn-c-¡p-IÄ \n-d-ª bp-sI Po-hn-X-¯nð C-Xp-t]m-ep-Å A-hk-cw ]-c-kv]-cw kv-t\-ln-¡m\pw hy-àn-]-c-am-bn Iq-Sp-Xð A-Sp-¡p-hm\pw a-äp-Å-hÀ-¡v \-ò sN-¿m\pw k-lm-bn-¡p-sa-óv sk-{I«-dn k-Pn Ipó-¯v A-`n-{]m-b-s¸-«p. N-§-\m-tÈ-cn kw-K-a-¯n-te-¡v Fñm-hÀ¡pw kzm-KXw.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
{]-knUâv km-P³ ]-Snbd -þ 07867421164, sk-{I-«-dn k-Pn Ipó-¯v þ 07414918967
Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Gaveston Hall, Nuthurst, Horsham, West Sussex, RH13 6RF

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category