1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Ip¯n-sbm-gp-Ip-ó \-Zn-bp-sS ap-I-fn-se ]-g-b ]m-e-¯nð-¡b-dn t^mt«m F-Sp-¡p-ó-Xn-\n-sS A-]-ISw; A-ôp-sa-Un-¡ð hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS ar-X-tZ-l-§Ä I-sï-¯n; 11 t]-sc Im-Wm-Xmbn; ]m-¡n-Øm-s\ \-Sp-¡p-ó Zp-c-´-¯nð DÄ-s¸-«-h-scñmw Fw-_n-_nF-kv hn-ZymÀ-Yn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-t\m-Z-bm-{X-bv-¡n-sS ]-gIn-b X-Sn-¸m-e-¯nð-¡-b-dn-\n-óv t^m-t«m-IÄ F-Sp¯p-sIm-ïn-cp-ó sa-Un-¡ð hn-ZymÀ-Yn-kw-Lw ]m-ew X-IÀóv Ip¯n-sbm-gp-Ip-ó ]p-g-bnð-s¸-«p. Zp-c-´-¯nð-s¸-« A-ôp-t]-cp-sS ar-X-tZ-l-§-Ä I-sï-¯n. 11 t]-sc C-\n-bpw I-sï-¯m-\p-ïv. 14 t]-sc c-£-s¸-Sp¯n. ]m-¡nØm-\n-se ss^-k-em-_m-Zv sa-Un-¡ð tIm-tf-Pn-se hn-Zym-À-Yn-kw-L-am-Wv Zp-c-´-¯nð-s¸-«Xv. \m-«p-Imcpw ssk-\n-Icpw t]m-eokpw tNÀ-óv Im-Wm-Xm-hÀ-¡p-Å Xn-c-¨nð \-S-¯p-I-bmWv.

]m-Iv A[o-\ Im-iv-ao-cn-se ap-Ê-^-dm-_m-Zn-em-Wv Zp-c-´-ap-ïm-bXv. ap-Ê-^-dm-_m-Zn-\v 47 In-tem-ao-äÀ AI-se Ip-µð jm-ln F-ó hn-t\m-Z-kôm-c tI-{µ-¯n-em-bn-cp-óp A-]-ISw. Ip¯n-sbm-gp-Ip-ó \-Zn-¡v Ip-dp-sI-bp-Å X-Sn-¸m-e-¯n-te-¡v Fñm-h-cpw-Iq-Sn I-b-dn-\n-ó-tXm-sS ]m-ew X-I-cp-I-bm-bn-cpóp. Zp-c-´-¯nð-s¸-«-h-cn-te-sdbpw ss^-k-em-_m-Zv tIm-tf-Pn-se sa-Un-¡ð hn-ZymÀ-Yn-I-fm-Wv.

em-tlmÀ sa-Un-¡ð tIm-tf-Pn-se G-Xm\pw hn-ZymÀ-Yn-Ifpw kw-L-t¯m-sSm-¸-ap-ïm-bn-cp-ó-Xmbpw A-`yq-l-ap-ïv. H-gp-¡nð-s¸-«h-sc I-sï-¯m-\m-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo-£-sb-¦nepw Ah-sc Po-h-t\m-sS Xn-cn-¨p-In-«p-ó-Imcyw kw-i-b-am-sW-óv hn-t\m-Z kôm-c h-Ip-¸nð D-tZym-K-Ø\m-b Pm-th-Zv A-bq-_v ]-dªp.

B-fp-IÄ-¡v \-Zn Ip-dp-tI I-S-¡m³ \nÀ-an-¨ ]m-e-am-bn-cp-óp CXv. Iq-«-t¯m-sS ]m-e-¯n-te-¡v I-b-d-cp-sX-óv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn«pw A-X-h-K-Wn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ Xn-¡n-¯n-c-¡p-I-bm-bn-cpóp. sh-Å-¨m-«w Im-Wp-ó-Xn-\p- th-ïn-bm-Wv Fñm-h-cpw -Iq-Sn ]m-e-¯n-te-¡v I-b-dn-bXv. C-tXm-sS ]m-ew X-I-cp-I-bm-bn-cp-óp. I-sï-¯n-b ar-X-tZ-l-§Ä \m-ev B¬-Ip-«n-I-fp-sSbpw H-cp s]¬-Ip-«n-bp-sS-bp-am-sW-óv ap-Ê-^-dm-_m-Zn-se kÀ-¡mÀ D-tZym-K-Ø-\m-b Nu[-cn Cw-Xn-bm-kv ]-dªp.

c-£-s¸-Sp¯n-b hn-ZymÀ-Yn-I-fnð ]-eÀ¡pw km-c-am-bn ]-cn-t¡-än-«p-sï-óv t]m-eo-kv ]-dªp. Ch-sc ssk\n-I sl-en-t¡m-]v-S-dnð B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän. Zpc-´w \-S-ó \oepw Xm-gv-h-c ]m-Iv A[o-\ Im-iv-ao-cn-se {][m-\ hn-t\m-Z-kôm-c tI-{µ-§fn-sem-ómWv. C-hn-Sp-s¯ sh-Å-¨m-«hpw a-t\m-l-cam-b {]-Ir-Xn Zr-iy-§-fp-am-Wv k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-¡p-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category