1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

C§s\ H-cp kv-{Xo-cq-]w C-§-s\-sbm-cp kp-µ-cn-bm-Ip-sa-óv hn-iz-kn-¡m³ ]äp-tam? X-Sn¨p-sIm-gp-¯ bph-Xn tam-U-en-s\-t¸m-se kp-µ-cnbm-b Nn-{X-§Ä ssh-d-em-Ip-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

X-Sn-¨n-sb-óv hn-fn-¨v a-äp-Å-hÀ I-fn-bm-¡n-bn-cp-ó-t¸mÄ sa-en-b-W-sa-óv sP-ko-¡ hm-en-äyqtäm B-ßmÀ-Y-am-bn B-{K-ln-¨n-cpóp. F-ómð, Xm³ C-ó-t¯Xp-t]m-se sa-en-bpa-óv sP-Êo¡ t]mepw I-cp-Xn-bn-cp-ónñ. `m-cw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å i-kv-{X-{In-b-bv-¡v 2010þð hn-t[-bbm-b ]n-óo-Sv \-S¯n-b ITn-\m-[zm-\-¯n-sâ ^-e-am-Wv tam-U-ep-I-sf-t¸mepw tXmð-]n-¡p-ó Cu kp-µ-c-i-co-c-¯n-\v ]n-ónð.

i-kv-{X-{Inb-¡v ap-¼v 146 In-tem-tbm-fw `m-c-ap-ïm-bn-cp-ó sP-Êo-¡ A-Xn-\p-ti-jw 90 In-tem-tbm-fw Ip-dªp. h³-tXm-Xnð i-co-c-`m-cw Ipd-ª-tXmsS, Np-¡n-¨p-fn-ª Xz-¡v t\-sc-bm-¡m³ hoïpw i-kv-{X-{In-b th-ïn-hóp. `m-cw Ip-d-bv-¡m-\p-Å i-kv-{X-{In-b-¡p-ti-jw H-cp t]-gv-k-Wð s{S-bn-\-sd-sh-¨v I-Sp-¯ ^n-äv\-kv s{S-bn-\n-§n-em-bn-cp-óp sP-Êo-¡. CXn-s\m-¸w I-Sp-¯ U-bäpw \-S-¸m¡n.

X-sâ i-co-c-hp-am-bpÅ t]m-cm-«w C³-kv-ä-{Km-anð sP-Êo-¡ ]-¦p-sh-¨n-cpóp. C-óv H-¼-Xp-e-£-¯n-te-sd-t¸À sP-Êo-¡-sb-ó kp-µ-cn-bp-sS A-g-I-f-hp-IÄ C³-Ì-{Km-anð ]n-´p-S-cpóp. £-abpw a-t\m-ss[-cy-hp-am-Wv X-\n¡v Cu hn-[-¯nð i-coc-s¯ cq-]-s¸-Sp-¯n-sb-Sp-¡m³ k-lm-b-I-am-b-sX-óm-Wv sP-Êo-¡ ]-d-bp-óXv. ]m-Xn-h-gn-¡v C-Xp-t]-£n-¨n-cp-só-¦nð, Cópw ]-g-b-co-Xn-bnð Xp-SÀ-tó-s\-sbópw sP-Êo-¡ ]-d-bpóp.
h-b-dn-sâ h-en-¸w Ip-d-bv-¡p-I-bpw A-Xn-eq-sS hni-¸v Ip-d-bv-¡p-Ibpw sN-¿p-ó _m-cn-bm-{Sn-Iv i-kv-{X-{In-b-¡m-Wv sP-Êo-¡ hn-t[-b-bm-bXv. i-kv-{X-{Inb-¡v hn-t[-b-bm-bn-cp-ón-sñ-¦nð C-óp-Im-Wp-óXp-t]m-sem-cp kp-µ-cn-bm-Im³ X-\n-¡v km-[n-¡p-am-bn-cp-ón-sñópw sP-Êo--¡ ]-d-bpóp. i-kv-{X-{In-b-¡p-ti-jw s]-s«-óv ^-ew In-«m-sX-h-ó-t¸mÄ Xp-S-¡-¯nð \ncmi tXm-ón-sb-¦n-epw, i-co-c-`m-cw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\m-bn ITn-\m-[zm-\w sN-¿m³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp.

X-sâ i-co-c-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fn-epïm-b hy-Xym-kw Aópw C-óp-sa-ó \n-e-bn-ð t^m-t«m-sb-Sp-¯v sP-Êo-¡ C³-kv-ä-{Km-anð ]-¦p-sh-¡póp. Im-Wpó-h-scm-s¡ A-Ûp-Xw-Iq-dn sP-Êo¡-sb A-`n-\-µn-¡p-I-bpw sN-¿p-óp. `m-cw Ip-d-bv-¡-W-sa-óv B-{K-ln-s¨-¯p-ó-hÀ-¡v D-]-tZ-i-§Ä \ð-Im\pw sP-Êo-¡ C³-Ì-{Kmw D-]-tbm-Kn-¡p-óp-ïSv. ap-¼v t»m-K-dm-bn {]-hÀ-¯n-¨n-cp-ó sP-Êo-¡, X-sâ kzm-\p-`-h-¯n-eq-sS H-óm´-c-sam-cp U-b-äo-jy-\m-bn am-dn-bn-cn-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category