1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

¢mkn-\n-sS A-[ym-]I-sâ ap-J-¯-Sn-¨v hn-ZymÀYn; I-en-aq-¯ A-[ym-]-I³ hn-ZymÀ-Yn-sb F-Sp-¯p-bÀ-¯n \n-e-¯-Sn-¨p; hoUntbm ssh-d-em-b-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Kp-cp-in-jy _-Ô-¯n-sâ ]m-h-\Xz-sam-ópw C-ó-s¯-¡me-¯v {]-Xo-£n-¡m-\m-hnñ. ¢m-kn-\n-sS I-bÀ-¯p- kw-km-cn-¨ A-[ym-]-I-sâ ap-J-¯n-Sn-¨ hn-ZymÀ-°n-sb A-[ym-]-I³ F-Sp-¯p-b-¯n \n-e-¯-Sn-¡p-ó-Xn-sâ hoUn-tbm-bm-Wn-t¸mÄ ssh-d-em-bn-cn-¡p-óXv. ]n-óo-Sv H-cp N-´-bn--se-tóm-Ww C-cp-hcpw X-½n-e-S-n-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. 30 sk-¡³-Uv ssZÀ-Ly-ap-Å hoUntbm A-ta-cn-¡-bn-se Hcp kv-Iq-fnð \-S-ó kw-`-h-¯n-tâ-XmWv. hn-ZymÀ-YnIÄ tXm-¡p-am-sb-¯n \n-c-]-cm-[n-Ifm-b k-l-]mTnIsfbpw A-[ym-]-I-scbpw sh-Sn-sh-¨p- sImñp-ó A-a-cn-¡-bnð C-sXm-cp hen-b A-Zv-`p-X-hpañ.

Ft´m ]d-ªv I-bÀ-¡p-ó-Xm-Wv hoUn-tbm-bnð Xp-S-¡-¯nð-¡m-Wpó-Xv A-[ym-]I-sâ t\-sc C-tXm-sS hn-ZymÀ-Yn C-c-¨p-sNñpóp. BZyw s\-ôp-sIm-ïv A-[ym-]I-sâ s\-ô-¯n-Sn-¡póp. A-[ym-]-I³ hn-ZymÀ-Yn-sb ]n-tóm-«v X-Åp-óp-ïv. F-ómð hoïpw A-Xn-i-à-\m-bn Xn-cn-¨p-h-cp-ó Ip-«n A-[ym-]I-sâ ap-J-¯n-Sn-¡p. C-tXm-sS I-en-I-bdn-b A-[ym-]-I³, hn-ZymÀ-Yn-sb h-«-sa-Sp-¯v \n-e-¯-Sn-¡p-Ibpw N-hn-«p-Ibpw C-Sn-¡p-Ibp-sam-s¡-bmWv.

C-tXm-sS B-scms¡-tbm Hm-Sn-sb-¯n C-cp-h-scbpw ]n-Sn-¨p-am-äm\pw {i-an-¡p-ópïv. C-Xn-\n-sS \n-e-¯p- \n-só-Wo-ä hn-ZymÀ-Yn hoïpw A-[ym-]I-sâ t\-sc sNñp-óp-apïv. C-S-bv-¡p-I-b-dp-ó c-ïv hn-ZymÀ-Yn-IÄ A-[ym-]-I-\nð-\nópw Iq-«p-Imc-s\ c-£n-¡m-\m-bn XS-Êw \n-ð-¡p-óXpw hoUn-tbm-bnð Im-Wmw. kw-L-«-\-cw-Kw Iïv a-äv hn-ZymÀ-Yn-IÄ A-e-dn-hn-fn-¡p-ó i-Ðhpw ]-Ým-¯-e-¯n-ep-ïv. 2017 Pq-sse 31þ\m-Wv hoUntbm BZyw {]-Xy-£-s¸-«Xv. F-ómð, hym-gmgv-N A-Xp-hoïpw s]m-Spó-s\ tem-I-sa§pw ssh-d-e-mbn am-dp-I-bm-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category