1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

]nôp-Ip-ªn-s\ A-Xn-th-Kw sh-Å-¯nð- ap¡n-sbm-cp am-tam-Zo-k; {Ko¡v HmÀ-¯-tUm-Iv-kv k-`-bp-sS am-aq-en-s\-Xn-sc s]m-«n-s¯-dn-¨v tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-izm-k§-sf _-lp-`q-cn-]-£hpw Aw-Ko-I-cn-¡p-óp-sï-¦nepw A-Xn-cp-hn-« Nn-e B-Nm-c§-sf Xp-d-só-XnÀ-¡p-ó-h-cm-Wv G-sd-bpw. {Ko¡v HmÀ-¯-tUm-Iv-kv _n-j-¸v \-S-¯p-ó am-tam-Zo-k-bm-Wv tkm-jyð ao-Un-b-bp-sS I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-§Ä-¡v h-gn-sh-¨n-cn-¡p-óXv. ]n-ôp-Ip-ªn-s\ am-tam-Zo-k sh-Å-¯nð h-en-s¨-dn-bpw- t]mse aq-óp-{]m-hiyw ap-¡n-sb-Sp-¡p-ó _nj-¸v hen-b hn-aÀ-i-\-am-Wv t\-cn-Sp-óXv.

ssk-{]-kn-se Bbn-b \m-¸-bn-se {Ko-¡v HmÀ-¯-tUm-Iv-kv ]-Ån-bn-emWv Cu Zriyw Nn-{Xo-I-cn-¨-sX-óm-Wv kqN-\. h-en-s¨-dn-bp-óXp-t]m-se sh-Å-¯nð-ap-¡n-bp-Å am-tamZo-k Cu hn-`m-K-¯n-se {]-tXy-I-X-bmWv. P-\-\-\nc-¡v Ip-d-bp-ó-Xn-\p-Å {]-Xn-hn-[n-sb-tóm-W-amWv Cu co-Xn ]n-´p-S-cp-ó-sX-ó hn-izm-kn-IÄ- ]-d-bpóp. aq-óp-{]m-hiyw sh-Å-¯nð ap-¡n-b-ti-j-am-Wv Ip-«n-sb c-£n-Xm-¡Ä-¡v Xn-cn-sI \ð-Ip-I.

tkm-jyð ao-Un-b-bnð hoUntbm I-ï an-¡-hm-dpw-t]À _n-j-¸n-s\ I-Sp-¯ `m-j-bn-em-Wv hn-aÀ-in-¡-p-óXv. B Ip-ªv Po-h-t\m-sS-bp-tïm F-ó-t\z-jn-¡p-ó-hcpw G-sd-bmWv. G-ähpw {Iq-cam-b am-tam-Zo-k-sb-óm-Wv a-äp Nn-eÀ C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. am-tam-Zo-kbñ, C-Xv sIm-e-]m-X-I-am-sWópw Nn-eÀ hn-aÀ-jn-¡p-óp.

I-gn-ª-hÀ-jw tPmÀ-Pn-b-bn-se H-cp ]-Ån-bnð k-am-\am-b co-Xn-bnð \-S-ó am-tam-Zo-k-bp-sS ho-Un-tbmbpw tkm-jyð ao-Un-b-bnð CXp-t]m-se ssh-d-em-bn-cp-óp. A-Xn-ð ]p-tcm-ln-X³ Ip-«n-sb X-e-Io-gm-bn sh-Å-¯n-te-¡v ap-¡p-ó Zr-iy-am-bn-cp-óp D-ïm-bn-cp-óXv. Aópw k-am-\am-b co-Xn-bn-em-Wv hn-aÀ-i-\-§-fp-ïm-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category