1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

t\mÀ-s¯U-³ skâv lnð-Um-kv NÀ-¨nð aq-óp Zn-hks¯ kv-]n-cn-Nzð [ym\w Pq¬ 29 ap-Xð

Britishmalayali
kz´wteJI³

t\mÀ-s¯-U³ skâv lnð-Um-kv NÀ-¨nð aq-óp Z-n-hk-s¯ kv-]n-cn-Nzð [ym-\w Pq¬ 29 ap-Xð Pq-em-bv H-óp h-sc \-S-¡pw. AbÀ-eân-se Pnw {_u¬ B-Wv [ym-\w \-bn-¡pI. 29\v ssh-In-«v G-gp a-Wn ap-Xð H³]-Xp h-sc-bpw 30\v cm-hn-se H³]-Xp ap-Xð ssh-In-«v B-dp h-scbpw Pq-em-bv H-ón\v D-¨-bv¡v 1.30 ap-Xð F-«p a-Wn h-sc-bp-am-Wv [ym-\w \-S-¡p-I. A-tó Znh-kw ssh-In«v 4.30\v hn-ip-² IpÀ-ºm-\bpw \-S-¡pw. ayq-kn-¡ð I¬-tkÀ«pw `-£-Whpw D-ïm-Ipw. 10 ]u-ïm-Wv c-Pn-kv-t{S-j³ ^okv. [ym-\-¯n-\v F-¯p-ó Znh-kw ^o-kv A-S-¨mð a-Xn-bm-Ipw.

Iq-Sp-Xð hn-hc-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07510865174, Whatsapp: 07835043222, Email: [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category