1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

t^m¬ NmÀ-PÀ... C-e-{În-Iv s_-Uv... k-em-Uv s{U-Ên-Mv... Ip-jy³... \n§Ä Cu-bn-sS hm§n-b \n-ch-[n h-kv-Xp-¡Ä Xo-¸n-Sn-¡p-ó-Xn-\v Im-c-W-am-tb-¡pw; sSkv-tImbpw A-kv-Ubpw sk-bv³-kv-_-dnbpw tam-dn-k-Wpw- Xn-cn-¨p-hn-fn-¨ D-Xv-]-ó-§Ä C-h

Britishmalayali
kz´wteJI³

Kp-W-\n-e-hm-c-an-sñ-óv I-ïv A-Sp-¯n-sS hn-]-Wn-bn-se¯n-b \n-ch-[n D-Xv-]-ó-§Ä ]n³-h-en-¡m³ kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-Ifm-b A-kv-Ubpw sk-bv³-kv-_-dn-bpw sSkv-tImbpw tam-dn-k¬kpw Xo-cp-am-\n¨p. t^m¬ NmÀ-P-dp-Ifpw Ip-jy-\pI-fp C-e{În-Iv s_-Íp-Ifpw sF-kv-{Io-ap-Ifp-sam-s¡ C-¯-c-¯nð ]n³-h-en-¨-h-bnð DÄ-s¸-Spóp.

sK-bn-an-sâ NmÀPv-thmÀ-Iv-kv bp-F-kv-_n hm-Ä NmÀ-PÀ ]n³-h-en¨-Xv C-e-{În-Iv tjm-¡v D-ïm-Im-\p-Å km[y-X ap³-Iq-«n-¡-ïmWv. i-cnbm-b co-Xn-bnð Añ L-Sn-¸n-¡-ó-sX-¦nð tjm-¡-Sn-¡m³ km-[y-X-bp-sï-óm-Wv \nÀ-am-Xm-¡-fp-sS- ap-ó-dn-bn¸v. Xp-SÀóv Cu NmÀ-PÀ ]n³-h-en-¡m³ kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ Xo-cp-am-\n-¡p-Im-b-bn-cpóp.

Xo-]n-Sn-¡m-\p-Å km-[y-X-bp-sï-óv I-ïm-Wv a-kv-t{K-hv {Kq-¸v A-Xn-sâ Ztb-hp {_m³U-Uv C-e-{În-Iv »m-¦-äp-IÄ ]n³-h-en-¨Xv. F-¨v-C-F1179 tam-U-en-ep-Å U-_nÄ ssk-kv »m-¦-äp-I-Ä-¡m-Wv X-I-cm-dp-ÅXv. knw-KnÄ ssk-kv hn-`m-K-¯nð F-¨v-C-F1178 tam-Uepw ]n³-h-en-¨n-«pïv.

tkm-b-bp-sSbpw kÄ-^À U-tbmIv-ssk-Un-sâbpw ho-än-sâbpw hn-h-c-§Ä ]m-t¡-Pnð i-cnbm-b co-Xn-bn-eñ tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-sX-ó Im-c-W-¯mð tbmÀ-¡v-j-bÀ sK-bnw 17 en-an-ä-Uv A-Xn-sâ _À-K-dp-IÄ kv-täm-dp-I-fnð-\n-óv ]n³-h-en¨p. A-eÀ-Pn-bp-Å-hÀ-¡v {]-iv-\-am-tb-¡p-sa-ó Im-cy-W-¯m-em-Wn-Xv.
hn-`-h-§Ä A-e-¦-cn-¡m-³ D]-tbm-Kn-¡pó tdmðs¡w kv-s]-jyð tdm-kv tKmÄUv, tdmðs¡w kq-¸À tKmÄ-Uv F-ón-h-bnð sN-¼n-sâ Aw-iw Iq-Sp-X-em-sW-óv I-ïv ^m-{_n-tI-¡v jp-KÀ-{Im-^v-äv A-h ]n³-h-en¨p. ]m-¡-änð ap-«-bp-sS km-ón[yw tc-J-s¸-Sp-¯m--Xn-\mð ta-cn s_-dn k-em-Uv s{U-Ên§pw tÌm-dp-I-fnð-\n-óv ]n³-h-en-¨p.

Xo-]n-Sn-¡m-\p-Å km-[y-X-tb-sd-bp-Å-Xn-\mð am-ä-e³-kn-sâ Ip-jy³ sk-äp-Ifpw ]n³-h-en-¨-h-bnð D-Ä-s¸-Spóp. {Iow, t{K, »q, sb-tñm, ]n¦v, {Ko³, shð-häv, knðhÀ, ¹w F-óo \n-d-§-fn-ep-Å Ip-jy³ sk-äp-I-fm-Wv ]n³-h-en-¨-Xv. 2017 Pq¬ 12þ\pw C-s¡mñw amÀ-¨v 23þ\pw at[y hn-ä Ip-jy-\p-I-fm-Wv ]n³-h-en-¨n-«p-Å-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category