1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

Iqä³ a-e-¼m-¼n-sâ ]p-d-¯v I-b-dn-bn-cp-óv Ip-ªp-§-fp-sS Ifn; hen-b a-\p-jy-s\-t¸m-epw hn-gp-§m³ ]-äp-ó s]-cp-¼m¼n-s\m-¸w I-fn-¡m³ A-\p-h-Zn-¨ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc tkm-jyð aoUnb

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïv s]¬-Ip-«n-IÄ Iq-ä³ a-e-¼m-¼n-sâ ]p-d-¯p-I-b-dn-bn-cp-óv I-fn-¡p-ó hoUntbm C-Xn\-Iw hm-Sv-km-¸n-eq-sSbpw aäpw Fñm-hcpw I-ïp-Im-Wpw. hen-b a-\p-jy-s\-t¸mepw A-\m-bm-kw A-I-¯m-¡m³ h-en-¸-ap-Å s]-cp-¼m-¼n-sâ ap-I-fn-en-en-cp-óm-Wv Ip-«n-IÄ hïn-tbm-Sn-¨v I-fn-¡p-óXv. C-{Xbpw A-]-I-S-I-cam-b km-l-N-cy-¯nð Ip-«nI-sf hn-« am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-§-fm-Wv tkm-jyð aoUn-b D-bÀ-¯p-ó-Xv.

C³-tUm-t\-jy-bnð Nn-{Xo-I-cn-¨ Cu hoUntbm C-Xn\-Iw ap¸-Xv e-£-¯n-te-sd-t¸À I-ïp-I-gnªp. I-gn-ª Xn-¦-fm-gv-N-bmWv Cu hoUntbm s^-bv-k-v-_p-¡nð t]m-kv-äv sN-bv-XXv. hn-j-ap-Å ]m-¼ñ-¦nepw hm ]n-fÀ¯n Cu c-ïv Ip-«n-I-sfbpw H-cp-an-¨v hn-gp-§m³ t]m-ó h-en-¸w B s]-cp-¼m-¼n-\pïv. sam-ss_ð t^m-Wnð Nn-{Xo-I-cn-¨ Zriyw F-hn-sS-\n-óm-sW-óv hy-àañ.

c-ïv Ip-«n-IÄ I-b-dn-bn-cp-ón«pw A-\m-bm-kw ap-tóm-«v C-g-bm³ ]m-¼n-\v km-[n-¡p-ópïv. A-{X-bv¡pw h-en-¸hpw I-cp-¯p-ap-Å ]m-¼n-s\m-¸-am-Wv Ip-«nI-sf I-fn-¡m³ A-\p-h-Zn-¨n-«p-ÅXv. H-cp-Znhkw Cu Ip-«n-IÄ ]m-¼n-sâ h-b-än-se-¯n-bmð am-Xm-]-n-Xm-¡Ä kz-bw ]-gn-¨mð a-Xn-bm-Ip-sa-óv tkm-jyð ao-Un-b-bnð _-lp-`q-cn-]-£hpw A-`n-{]m-b-s¸-Spóp.

]m¼n-s\m-¸w I-fn-¡p-ó Ip-«n-IÄ A-Xn-\p-Å B-lm-c-am-Im³ A-[n-Iw ka-b-sam-ópw th-sï-óv am-Xm-]n-Xm¡Ä HmÀ-an-¡pó-Xv \ñ-Xm-sW-óv th-sd Nn-eÀ F-gpXn. A-]I-Sw a-\-Ên-em-¡m-sX-bm-Wv Ip-«n-I-fp-sS I-fn-sb-óv H-cp-Iq-«À F-gp-Xp-óp. h-fÀ-¯p-ó ]m-¼m-sW-¦nepw A-Xn-sâ h-\y-kz-`m-hw t]m-Insñópw G-Xp-\n-an-jhpw A-]-I-S-¯n-\v km-[y-X-bp-sïópw a-äp Nn-eÀ ap-ón-bn-¸v \ð-Ip-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category