1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

55 an-ssk-ep-IÄ tKm-em³ Ip-ón-te-¡v A-b-s¨-óv A-h-Im-i-s¸-«v ln-kv-_p-Å; C-{km-tb-en-s\ N-cn-{X-¯nð-\n-ópw Xp-S-¨p-\o-¡m-\p-Å ]pXn-b k-a-cap-d Xp-d-só-óv e-_-\o-kv {]Xn-tcm-[ {]-Øm\w; Km-k-bn-se Iq-«-¡p-cp-Xn tem-I-¯n-sâ Dd-¡w sI-Sp-¯p-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-{km-tb-en-s\ N-cn-{X-¯nð-\n-ópX-só Xp-S-¨p-\o-¡p-ó-Xn-\p-Å ]pXn-b kn-dn-b³ bp-²-¯n-\v Xp-S-¡-an-Sp-I-bm-sWóv se-_-\-\n-se Xo-{hhm-Z {]-Øm-\-am-b ln-kv-_p-Å t\-Xm-h-v k¿-Zv lm-k³ \-k-d-Å {]-Jym-]n¨p. C-{km-tb-en-se tKm-em³ Ip-óp-IÄ e-£y-am-¡n kn-dn-b-bnð-\n-óv I-gn-ª-bmgvN 55 an-ssk-ep-IÄ sXm-Sp-¯-Xv C-Xn-sâ `m-K-am-bn-cp-óp-shópw \-k-d-Å ]-dªp. C-{km-tb-en-s\ N-cn-{X-¯nð-\n-ópX-só Xp-S-¨p-\o-¡p-ó-Xn-\p-Å ]pXn-b kn-dn-b³ bp-²-¯n-\v Xp-S-¡-an-Sp-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS-sb-ópw \-k-d-Å A-h-Im-i-s¸«p.

kn-dnb-sb C-{km-tb-enð-\n-ópw c-£n-¡p-ó-Xn-\v kn-dn-bbpw k-Jy-I-£n-Ifpw G-X-äw h-scbpw t]m-Ip-saópw sS-en-hn-j-\n-eq-sS \-S¯n-b {]-kw-K-¯nð \-k-d-Å A-h-Im-i-s¸«p. tKm-em³ Ip-óp-I-fn-te-¡v an-sskð B-{Ia-Ww \-S-¯nb-Xv ln-kv-_p-Åbm-tWm-sb-óv hy-à-am-¡m-sX-bm-bn-cp-óp {]-kw-Kw. 55 an-ssk-ep-IÄ A-b-¨p-sh-óv \-k-d-Å A-h-Im-i-s¸-Sp-t¼m-gpw 20 F®-s¯ X-§-fp-sS tUmw an-sskð {]-Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-ap-]-tbm-Kn-¨v \-in-¸n-¨-Xm-bn C-{km-tbð A-h-Im-i-s¸-Sp-óp.

kn-dn-b-bnð {]-knUâv _m-jÀ Að A-k-Zn-\p-th-ïn t]m-cm-Sp-ó-h-cm-Wv ln-kv-_p-Å kw-L-S-\. 1982þð C-dm-³ ssk-\y-am-Wv se-_-\-\nð Cu jn-bm Xo-{h-hm-Z kw-L-S-\-bv-¡v cq-]w sIm-Sp-¡p-óXv. C-{km-tb-en-te-¡v an-sskð A-b¨-Xv C-dm³ ssk-\y-am-sWópw kn-dn-b-bnð Z-am-kv-I-kn-\v k-ao]-¯v ln-kv-_p-Å Xo-{h-hm-Zn-I-f-S-¡w 85,000þt¯m-fw t]-cpambn C-dm³ ssk-\n-I-¯mh-fw Xp-d-ón-«p-sïópw C-{km-tbð B-tcm-]n-¡póp. an-ssk-ð B-{I-a-W-¯n-\v Xn-cn-¨-Sn-bmbn A-XnÀ-¯n-bn-ep-Å C-dm-sâ ssk\n-I tI-{µ-§-fn-sems¡ B-{Ia-Ww \-S-¯n-bn-cp-óp-sh-óv C-{km-tbð tk-\bpw A-h-Im-i-s¸-«n-cp-óp.

1973þ\p-ti-jw kn-dn-b-bnð C-{km-tbð \-S-¯p-ó G-ähpw hen-b B-{I-a-W-am-bn-cp-óp A-sX-óm-W-v C-{km-tbð ssk\yw A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv. B-bp-[-tI-{µ-§-fn-epw X-{´-{][m-\ tI-{µ-§-fnepw c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-I-fp-sS Xm-h-f-§-fnepw kn-dn-b-bnð C-dm³ tk-\ D-]-tbm-Kn-¡p-ó a-äp {][m-\ tI-{µ-§-fnepw B-{Ia-Ww \-S-¯n-sb-óm-Wv C-{km-tbð A-h-Im-i-s¸-Sp-óXv. kn-dn-b-bp-sS H-t«-sd an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-§Ä \-in-¸n-¨-Xmbpw C-{km-tbð ]-d-bpóp.

B-{I-a-W-s¯-¡p-dn-¨v C-dm³ Hu-tZym-Kn-I-am-bn {]-Xn-I-cn-¨n-«n-sñ-¦n-epw, C-dm-\n-se am-[y-a-§Ä \n-in-X-hn-aÀ-i-\-hp-am-bn cw-K-¯p-h-ón-cpóp. tI-«p-tIÄ-hn-bnñm-¯ X-cw B-{I-a-W-am-Wv C-{km-tbð \-S-¯n-b-sX-óm-bn-cp-óp am-[y-a-§-fp-sS \n-co-£Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category