1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

s]´-¡q-kv-Xm ss\-äv hn-Pnð i-\n-bmgv-N hÀ-¯nw-Kv skâv ta-co Hm-^v Z F-bv-ôð-kv Im-t¯m-en-Iv NÀ-¨nð

Britishmalayali
tPm-fn tPmk^v

s]´-¡q-kv-Xm ss\-äv hn-Pnð hÀ-¯nw-Kv skâv ta-co Hm-^v Z F-bv-ôð-kv Im-t¯m-en-Iv NÀ-¨nð Cu i-\n-bmgv-N \-S-¡pw. cm{Xn ]-¯p a-Wn ap-Xð ]p-eÀ-s¨ A-ôp a-Wn h-sc-bm-Wv ss\-äv hn-Pnð. ^m. tPm-kv B-e-¸m«v. {_. t]m-fn h-doZv, tk-{I-«v lmÀ-«v ss\-äv hn-Pnð Sow F-ón-hÀ {]mÀ°-\m ip-{iq-j-IÄ-¡v t\-XrXzw \ð-Ipw. P-]-am-e, {]m-À°-\, B-cm[-\, IpÀºm-\ Xp-S-§n-b-hbpw Fgp¯n\p Ccp¯m\pÅ Ahkcw Dïmbncn¡pó-XmWv.

tZ-hm-e-b-¯n-sâ -hn-em-kw
St. Mary of the angels Catholic Church Gatwick road Worthing, BN11 4BJ
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
^m. tPm-kv B-e-¸m-«v: 07889 799692, Joly Ouseph : 07578751427, Vijoy : 07593 886051, Sebastian: 07734 318960

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category