1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

eï\nð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï-\n-se In-Mv-kv tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 27 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v hn-Zym-k-¼-ó-cpw, kp-ap-J-cpam-b bp-hm-¡-fnð \n-óv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bm-t¡m-ss_-äv , Hm-À-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-¡Ä-¡v ap³-K-W\.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v;07446415771 and email. [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category