1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

an-Unð-kv-_-tdm-bnð C-´y³ bp-h-Xn-sb sImóXv `À-¯m-sh--óv Xn-cn-¨-dn-ªv sR-«n kp-lr-¯p-¡fpw _-Ôp-¡-fpw; sIm-e-]m-X-I Im-cWw sh-fn-s¸-Sp-¯m-sX s]m-eo-kv

Britishmalayali
kz´wteJI³

an-Unð-kv-_-tdm-bnð sImñ-s¸-« C-´y³ bp-h-Xn-sb sImó-Xv `À-¯m-hv Xsó. kw-`-h-¯nð `À-¯m-hn-s\- s]m-eokv A-d-Ìv sN-bv-X-p sIm-e-¡p-äw Np-a-¯n. an-Unð-kv-_-tdm-bn-se ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn-cpó sP-ko-¡ ]-t«ð F-ó C-´y³ bp-h-Xn-sb sIm-ó-Xn-\m-Wv `À-¯mhv an-tX-jv ]-t«-en-s\-Xn-sc sIm-e-¡p-äw Np-a-¯n-bXv. A-tX k-abw, an-tX-jv F-´n-\mWv Cu -{Iq-c-IrXyw \-S-¯n-b-sX-óv s]m-eo-kv C-Xph-sc sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«nñ.

I-gn-ª Xn-¦-fm-gv-N-bm-Wv an-Unð-kv-_-tdm- en³-tXmÀ-¸nse ho-Sn-\p-Ånð sP-ko-¡ ]-t«-ens\ a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï-¯n-b-Xv. ho-Sn-\v A-Sp-¯p Xsó saUn¡ð tjm¸v \S¯pIbmbncpóp sPko¡bpw antXjpw. C-h-cp-sS ho-«nð hn-i-Zam-b ]cn-tim-[-\ \-S¯nb s]m-eokv `-À-¯m-hv an-tX-jn-s\ A-d-Ìv sN-¿p-I-bpw So-ssk-Uv a-Pn-kv-t{Säv tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡n sIm-e-]m-X-I Ip-äw Np-a-¯p-Ibpw B-bn-cp-óp. amôÌÀ kÀhIemim-e-bnð ]Tn-¡p-ó Ime¯mWv Ccphcpw ]cnNbs¸«-Xv.

kv-s]-jyð s]m-eokv Hm-^o-kÀ-am-cpw t^m-d³-kn-Iv So-ap-am-Wv sP-ko-¡ sImñ-s¸« ho-«nð ]cn-tim-[-\ \-S-¯n kp-{]-[m-\am-b hn-hc-§Ä I-sï-¯n- ac-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-óv Øn-co-I-cn¨Xv. A-t\zj-Ww \S-óp sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xn-\mð t]mÌv--tamÀ«w dnt¸mÀ«nse hnhc§Ä t]meokv ]pd¯phn«n-«nñ.

sP-ko-¡-bp-sS a-c-W hmÀ-¯ C-\nbpw DÄ-s¡m-Åm-\m-Im-sX hn-Xp-¼p-I-bm-Wv Ip-Spw-_mw-K-§-fpw kp-lr-¯p-¡-fpw. \-ò \n-d-ª a-\-kn-\pw \n-jv-I-f-¦amb kv-t\-l-¯n\pw D-S-abm-b sP-ko¡-sb R-§Ä-¡v \-ã-s¸-«p-sh-óm-Wv Fñm-hcpw ]-d-bp-óXv. Ip-Spw-_-hp-am-bn G-sd A-Sp-¸w ]p-eÀ-¯n-bn-cp-ó sP-ko-¡-bp-sS ac-Ww A-k-l-\o-bam-b th-Z-\-bm-Wv G-hÀ¡pw \ð-In-bn-cn-¡p-ó-sX-óv sP-ko-¡-bp-sS Ip-Spw-_w ]p-d-¯n-d¡n-b Ip-dn-¸nð ]-d-bpóp. sP-ko-¡-bp-sS a-c-W-t¯m-sS Ip-Spw-_w B-sI X-IÀ-ón-cn-¡p-I-bmWv. Cu th-f-bnð R-§-fp-sS kz-Im-cyX-sb F-ñm-hcpw am-\n-¡-W-sa-ópw R-§-fp-sS th-Z-\ a-\-kn-em-¡-W-saópw Ip-Spw-_w ]-d-bp-óp.

"AhÀ hfsc ku-lr-Z-t¯m-sS-bpw- kv-t\-l-t¯m-sSbpw I-gn-ªn-cpó Z¼XnIÄ Bbn-cpóp. AhÀ ^mÀ-a-kn \-S-¯n-bncpóXn\mð AhÀ Cu {]tZ-i-¯v Fñm-hÀ¡pw A-dn-bm-hp-ó-hÀ B-bn--cp-óp-sh-ópw Z¼XnIfpsS A-bðhmknIfnð HcmÄ Iq«nt¨À¯p. Z¼XnIfpsS hoSv AhcpsS ^mÀakn¡v ASp¯mWv, AhÀ aqóp hÀj-t¯m-f-am-bn C-hn-sS Xm-a-kn-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category