1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Ipssh-¯nð \-gvkm-b bp-hm-hn-\v C-´y-bntem hn-tZ-it¯m \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-I-fnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tdma³ Im¯enIv, ]mem cq]X, Ipssh¯nð \gv--kmbn tPmen (ss{]häv) sN¿pó 170 skâoaoäÀ Dbcw 31 hbÊpÅ bphmhn\v C´ybntem hntZit¯m DÅ \gv--kv Bbn tPmen sN¿pó bphXnIfpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpIþ 00919446126724

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category