1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

B-ÌÀ sa-Un-kn-än-bn-ð _n-F-kv-kn \gv-km-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn-F-kv-kn bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-ÌÀ sa-Un-kn-än-bn-ð _n-F-kv-kn \z-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn-F-kv-kn F-d-Wm-Ip-fw cq-]-X-bnð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-b-kv. 169 skân-ao-äÀ D-bcw. sh-fp-¯ \ndw.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07886755879

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category