1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

C´y-bnse {]ap-J aÄ-«n \m-j-Wð I-¼-\-n-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

C´y-bnse {]ap-J aÄ-«n \m-j-Wð I-¼-\-n-bnð tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-b-kv, 150 skân-ao-äÀ D-b-cw. P-\n-¨Xpw h-fÀ-óXpw Fñmw KÄ-^n-emWv. ssZ-h `-b-ap-Å, kz`m-h ip-²n-bpÅ tPm-en-bp-Å bp-hm-¡-sf B-Wv tX-Sp-óXv.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category