1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

2002 sk-]v-äw-_À H-ón-\pw 2011 P-\ph-cn c-ïn\pw C-S-bnð \n-§Ä-¡v Ip-«n-I-Ä D-ïm-bn-«p-tïm? F-¦nð \n-§Ä-¡À-l-X-bp-Å 1000 ]u-ïv F-´n-\p-I-fbWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§-fp-sS Ip-«n 2002 sk-]v-äw-_-dn-\pw 2011 P-\ph-cn c-ïn\pw at[y P-\n-¨Xm-tWm? F-¦nð B Ip-ªn-sâ t]-cnð 1000 ]u-ïv _m-¦v A-¡u-ïn-ep-ïm-Ipw. I-gn-ª te-_À kÀ-¡mÀ sI-m-ïp-hó ssNð-Uv {S-Ìv ^-ïnð-\n-ómWv Cu Im-e-b-f-hnð P-\n-¨ Ip-«n-IÄ-¡v _m-¦nð H-cp \n-t£-]w G-À-s¸-Sp-¯n-bXv. C-tX-¡p-dn-¨v C-t¸mgpw ]-e c-£n-Xm-¡Ä¡pw A-dn-bn-sñ-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw.

Ip-ªn-sâ t]-cnð Xp-S-§p-ó A-¡u-ïn-te-¡v Xp-S-¡-¯nð kÀ-¡mÀ 250 ]u-ïm-Wv \ð-Ip-I. Ip-ªn-\v G-gv h-b-Êm-Ip-t¼mÄ a-säm-cp 2500 ]u-ïp-Iq-Sn A-¡u-W-ïn-se-¯pw. h-cp-am-\w Ip-d-ª Ip-Spw-_-§Ä-¡v C-Xn-sâ C-c«n-tbm-fw e-`n-¡pw. A-X-\p-k-cn-¨v Ip-«n-bp-sS t]-cn-ep-Å A-¡u-ïnð 1000 ]u-ïv e-`n-¡pw.

F-ómð, C-tX-¡p-dn-¨v `q-cn-`m-Kw Z-¼-Xn-amÀ¡pw Im-cyam-b A-dn-hn-sñ-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw. ]-ecpw Cu ]-W-¯n-\m-bn A-t]-£n-¡m-dp-anñ. Ip-«n-bp-sS t]-cnð ssNð-Uv {S-Ìv ^-ïv c-£n-Xm-hv Xp-S-§n-bn-«n-sñ-¦nð, A-Xv kÀ-¡mÀ t\-cn-«v sN-¿p-óp-ïv. C-¡m-cy-a-dn-bm-¯-Xn-\mð, ]-ecpw ]-Ww hn\n-tbm-Kn-¡m-dn-sñópw [-\-Im-cy-cw-K-¯p-Å-hÀ ]-d-bpóp.

c-£n-Xm-¡-fnð aqón-sem-cp hn-`m-K-¯n\pw Cu {S-Ìn-s\-¡p-dn-¨v Im-cyam-b [m-c-W-bn-sñópw A-hÀ ]-d-bpóp. ssNð-Uv {S-Ìv ^-ïv 2011 ap-Xð \nÀ-¯p-Ibpw Pq-\nbÀ sF-Fkv-F ]I-cw h-cn-Ibpw sN-bvXp. F-ómð, t\c-s¯ ]-d-ª Im-e-b-f-hn-ep-Å Ip-«n-I-fp-sS t]-cnð ssNð-Uv {S-Ìv ^-ïv C-t¸mgpw \n-e-\nð-¡p-óp-ïv.

63 e-£-t¯m-fw ssNð-Uv {S-kv-äv ^-ïp-I-fm-Wv C-¡m-e-b-f-hnð Xp-S-§n-b-Xv. C-Xnð 15 e-£-t¯m-fw A-¡u-ïp-I-fnð kÀ-¡m-cn-sâ hn-ln-X-añm-sX a-sämópw h-ón-«nñ. A-Xn-\À-Yw C-{Xbpw c-£n-Xm-¡Ä¡v Cu ]-²-Xn-sb-¡p-dn-¨v [m-c-W-bn-sñ-óm-Wv. Ip-«n P-\n-¨v 60 Zn-h-k-¯n-ep-Ån-em-Wv ^-ïn-\v Xp-S-¡-an-tS-ïXv. A-Xv \n-§Ä sN-bv-Xn-«n-sñ-¦nð kÀ-¡mÀ Xp-S-§n-bn-«p-ïm-hpw.

Cu ]-Ww C-\n-bpw hn\n-tbm-Kn-¨n-«nñm-¯-hÀ-¡v A-Xn-\-hk-cw ti-jn-¡p-óp-ïv. \n-§-fp-sS Ip-«n 2002 sk-]v-äw-_À H-ón-\pw 2011 P-\ph-cn c-ïn\pw C-S-bnð P-\n-¨-Xm-bn-cn¡-Ww F-óp-am-{Xw. F-¨v-BÀ-Fw-kn sh_v-ssk-änð tem-Kn³ sN-bv-Xv \n-§-fp-sS hn-h-c-§Ä \ð-In-bmð A-¡u-ïv kw-_-Ônbm-b Im-cy-§Ä F-¨v-BÀ-Fw-kn 15 Zn-h-k-¯n-\p-Ånð \n§-sf A-dn-bn-¨n-cn-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category