1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

{In¡-äv I-fn¡-sh Ipg-ªp hoWp; AÀ-²-cm-{Xn-tbm-sS B-ip-]-{Xn-bnð h-¨v a-c-Whpw kw-`-hn-¨p; lu¬tÉmbn-se ]-¯-\w-Xn-«-¡m-c³ ^n-en-¸v hÀ-Ko-knsâ a-c-W-¯nð sR-«n bp-sI a-e-bm-fn- k-aq-lw

Britishmalayali
kz-´w-te-JI³

a-c-W-¯n-sâ Im-sem-¨ A-h-km-\n-¡m-sX bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-te-¡v ho-ïp a-c-W hmÀ-¯ F-¯p-I-bm-Wv. lu¬tÉm a-e-bm-fnbm-b s_-ón F-óp hn-fn-¡p-ó ^n-en-¸v hÀ-Ko-kv B-Wv a-cn-¨Xv. sh-dpw 38 hb-kv am{Xw {]m-b-ap-ïm-bn-cp-ó s_ónbp-sS AIm-e hn-tbm-K hmÀ-¯ k-Xyam-tWm-sb-óv hn-iz-kn-¡m³ t]m-ep-am-Im-sX sR«n \nð-¡p-I-bm-Wv bp-sI a-e-bm-fn k-aqlw.

Có-se Iq-«p-ImÀ-s¡m-¸w {In¡-äv I-fn¡-sh Ipg-ªp ho-gp-I-bm-bn-cpóp. D-S³ X-só 999ð hn-fn-¨v F-bÀ Bw-_p-e³-kv hn-fn-¡p-Ibpw tlm-kv-]n-ä-en-te-¡v sIm-ïp t]m-hp-Ibpw B-bn-cp-óp. F-ómð C-óv ]p-eÀ-s¨ H-cp aWn-tbm-sS tdm-bð {_mw-]v-S¬ Bâv sl-tbÀ-kv ^oð-Uv B-ip-]-{Xn-bnð h¨v ac-Ww kw-`-hn-¨p-sh-óm-Wv e-`n-¡p-ó hn-h-cw. C-t¸mÄ tamÀ-¨-dn-bnð kq-£n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv ar-X-tZlw.

bp-sI-bnð h-ón-«v ]-¯p hÀ-j-t¯m-famb s_-ón ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-in-bm-Wv. ]n-BÀ e-`n-¨v sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó B-fm-Wv F-óm-Wv hn-h-cw. H-cp sd-kv-täm-dân-ð tPm-en sN-bv-Xn-cpó s_-ón lm-³-tÉm-bnð Ip-Spw-_ k-ta-X-am-bn-cp-óp Xm-a-kw. `m-cy \-gv-knw-Kv tlm-an-em-Wv tPm-en sN-bv-Xn-cp-óXv. c-ïv a-¡-fp-ïv. bp-sI-bnð G-Xm\pw A-I-ó _-Ôp-¡fpw \m-«nð s_-ón-bv-¡v c-ïp k-tlm-Z-§Ä D-sï-óm-Wv hn-hcw.

lm³tÉm a-e-bm-fn-I-Ä-¡n-S-bnð k-Po-h-am-bn-cp-ó s_-ón-bp-sS s]-s«-ópïm-b ac-Ww h³ B-Lm-X-am-Wv kp-lr-¯p-¡Ä-¡v k-½m-\n-¨Xv. X-§Ä-s¡m-¸w B-tcm-Ky-t¯m-sS I-fn-¨p sIm-ïn-cp-ó kp-lr-¯n-sâ hn-tbm-K-s¯ F§-s\ t\-cn-Sp-sa-óv A-dn-bm-sX D-g-ep-I-bm-WnhÀ. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä e-`n-¡p-ó-Xn-\v A-\p-k-cn-¨v A-]v-tU-äv sN-¿p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

s_-ónbp-sS a-c-W-¯nð {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw A\p-timN-\w A-dn-bn-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category