1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

tIm-«b-¯v Z-´-tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a-³ I-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-tZi-¯p \nópw kz-tZi-¯p \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIcf¯nð tIm«bw Pnñm kztZinbpw, Z´ tUmÎÀ (mds oral and maxillofacial surgery) Bbn tIm«bw Pnñbnð Xsó tPmen sN¿póXpamb 28 hbkpÅ tdma³ It¯men¡m bphmhn\v hntZi¯p \ntóm, kztZi¯p \ntóm hnhml BtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category