1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

30 ]u-ïv sIm-Sp-¯mð-t¸mepw e-`n¡pw; 100 ]u-ïv h-sc sIm-Sp-¡m³ sd-Un-bm-sW-¦nð \ñ-XpX-só In-«pw; h-bÀ-se-kv t]mÀ-«-_nÄ »q-Sq-¯v kv-]o-¡-dp-IÄ hm-§mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

ho«n-tem hn-t\m-Z-bm-{X-Ifntem kw-KoX-s¯ H-¸w sImïp-t]m-I-W-sa-óm-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡v G-ähpw \ñ Iq-«p-Im-c-\m-Wv »q-Sq-¯v kv-]o-¡À. \ñ an-I-hmÀ-ó i-Ð-¯nð kw-Ko-X-am-kz-Zn-¡m³ t]mó t]mÀ-«-_nÄ kv-]o-¡-dp-IÄ t_mkv, kmw-kMv, tkmWn, sP-_n-Fð XpS-§n {]ap-J {_m³-Up-I-sfñmw ]p-d-¯n-d-¡p-ópïv. ssIbn-sem-Xp-§p-ó F-ó, A-hn-iz-k-\o-bam-b i-Ðm-\p`-hw ]-I-cp-ó kv-]o-¡-dp-I-fm-Wv C-h-bnð ]-e-Xpw.

69 ]u-ïv ap-S-¡n-bmð sP-_n-Fñn-sâ ^v-fn-¸v 3 F-ó tam-Uð hm-§m-\m-hpw. kn-en-ïÀ cq-]-¯n-ep-Å Cu kv-]o-¡À ssI-Imcyw sN-¿m\pw F-fp-¸-am-Wv. _nð-äv C³ kv-]o-¡-dp-IÄ D-Å Cu tam-U-enð t^m¬ tImÄ F-Sp-¡m\pw km-[n-¡pw. bm-{X-bnð _m-¡v ]m-¡nð H-Xp-§n-bn-cn-¡p-sa-ó-XmWv Cu tam-U-en-s\ Iq-Sp-Xð {]n-b-¦-c-am-¡p-óXv.

tkm-Wn-bp-sS F-kv-BÀ-F-kvþ12 Fó tam-Uð hn-]-Wn-bnð In-«m-hp-ó-Xnð-sh-t¨-ähpw sN-dp-XmWv. hn-e-bnepw A§-s\ X-só. 30 ]u-ïm-Wv C-Xn-sâ hn-e. B-IÀ-j-Wo-bam-b \n-d-§-fnð Cu tam-Uð e-`y-amWv. lm³-Uv-kv {^o tIm-fp-IÄ sN-¿m³ ssa¡pw C-tXm-sSm-¸w e-`y-amWv.

80 ]u-ïv hn-e-bp-Å AÄ-Sn-ta-äv C-tb-gv-kv _qw 2 Ip-d-¨p-Iq-Sn ASn-s]m-fn kw-Ko-Xw B-kz-Zn-¡p-ó-hÀ-¡v th-ïn-bp-Å-XmWv. ]n¦v, sdUv, Hm-d-ôv, »q, ]À-¸nÄ Xp-S§n-b B-IÀ-j-Wo-bam-b \n-d-§-fnð C-Xv e-`y-amWv. _mä-dn sse^pw Iq-Sp-X-em-b-Xn-\mð, bm-{X-IÄ-¡v Dä tXm-g-\mbn Cu kv-]o-¡À am-dp-sa-óp-d-¸mWv.

kmw-k-§n-sâ BÀ kv-]o-¡À »q-Sq-¯nepw ssh-ss^-bnepw {]-h-À-¯n-¡p-ó-h-bm-Wv. kn-en-ï-dn-¡ð Un-ssk³ C-Xn-s\ Iq-Sp-Xð B-IÀ-j-Wo-b-am-¡p-óp. ]qÀ-W-am-bpw S-¨v I¬-t{SmÄ kw-hn-[m-\-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó kmwk-Mv kv-]o-¡-dn-\v 89 ]u-ïm-Wv hne.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category