1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

knáð t»m-¡À, Ìnb-dn-Mv tem-t¡-gv-kv, {Sm-¡n-Mv kn-Ìw, Um-jv Iym-a-d... Io-se-kv ImÀ tamj-Ww I-¯n-¸-SÀ-ó-tXmsS Cu Km-Uv-sP-äp-IÄ hn-ä-p-t]m-Ipó-Xv Nq-S¸w-t]mse

Britishmalayali
kz´wteJI³

ho-Snâ hm-Xnð ]p-d-ta-\n-óv kv-Im³ sN-bv-Xv Xm-t¡mð I-sï-¯n Io-se-kv ImÀ tam-ãn¨p-sImïp-t]m-Ip-ó-XS-¡w ImÀ tam-j-Ww hym-]-I-am-b-tXm-sS kp-c-£-bv-¡m-bp-Å D-]-I-c-W-§Ä tX-Sn hm-l-\ D-S-a-Ifpw s\-t«m-«-¯nð.. tam-j-W-¯n-\v ]p-dsa, C³-jp-d³-kv X-«m-³-th-ïn a-\-¸qÀ-hw D-ïm-¡p-ó A-]-I-S-§fpw s]-cp-In-b-tXm-sS kpc-£m D-]-I-c-W-§-fp-sS hnð-]-\ k-ao-]-hÀ-j-§-fnð Ip-Xn-¨p-bÀ-óp-sh-óv I-¨-h-S-¡mÀ ]-d-bpóp.

Io t^m-_v t»m-¡-dpIÄ, {Sm-¡n-Mv D-]-I-c-W§Ä, Um-jv Im-a-dIÄ, Ìn-b-dn-Mv tem-Iv-kv F-ón-h-bv-¡m-Wv B-h-iy-¡mÀ Iq-SpXð. C-h-bp-sS I-¨-h-Sw 670 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[n-¨p-sh-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. tam-j-W-¯nð-\n-óv cv-£-tX-Sp-ó-Xn\v Cu D-]-I-c-W-§Ä \nÀ-_-Ô-ambpw Øm-]n-¡-W-sa-óv ImÀ \nÀ-am-Xm-¡fpw ip-]mÀ-i sN-¿póp.

Io-se-kv sSIv-t\m-f-Pn-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó Im-dm-Wv \n-§-fp-tS-sX-¦nð, Um-jv Iym-ad-I-sfm-gn-sI-bp-Å kpc-£m D-]-I-c-W-§Ä \nÀ-_-Ô-ambpw L-Sn-¸n-¨n-cn-¡Ww. Um-jv Iym-a-dbpw A-Xym-h-iy-am-sW-¦nepw a-äv aq-óv D-]-I-c-W-§-fp-sï-¦nð tam-jW-s¯ G-sd-¡p-sd sN-dp-¡m-\m-Ipw. C³-jp-d³-kn-\p-th-ïn \-S-¯p-ó a-\-¸qÀ-h-ap-Å A-]-I-S-§Ä X-S-bp-ó-Xn-\m-Wv Um-jv Iym-a-d A-Xym-hiyw th-ï-Xv.

\n-§-fp-sS Im-dn-\v 10,000 ]u-ïn-te-sd hn-ebpw A-Xv Io se-kv sSIv-t\m-f-Pn-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xp-am-sW-¦nð \nÀ-_-Ô-ambpw Cu kpc-£m D-]-I-c-W-§Ä Øm-]n-¨n-cn-¡Ww. Io t^m-_v t»m-¡-dn-\v sh-dpw 10 ]u-ïp-am-{X-am-Wv hn-e. A-Sp-¯n-sS ho-Sn-sâ hm-Xn-\v ap-ónð kv-Im-\À {]-hÀ-¯n-¸n-¨v A-I-¯n-cp-ó Xm-t¡m-en-sâ kn-áð {]-hÀ-¯n-¸n-¡p-Ibpw A-Xph-gn ImÀ Xp-d-óv tam-ãn-¡p-Ibpw sNbv-X kw-`-h-ap-ïmbn. C-Xv X-S-bp-ó-Xn-\m-Wv Io t^m-_v t»m-¡À D-]-tbm-Kn-¡p-óXv.

kv-än-b-dn-Mv Xn-cn-¡m-\m-Im-¯ hn-[-¯nð tem-¡v sN-¿p-ó kw-hn-[m-\w C-t¸mg-s¯ ss{U-hÀ-amÀ-¡ A-{X ]-cn-Nn-X-am-bn-cn-¡-W-sa-ónñ. F-ómð, ap-¼v kp-c-£-bv-¡m-bn {]-[m-\-ambpw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-Wn-Xv. 15 ]u-ïm-Wv hn-e. ImÀ tam-ãn-¡-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nepw A-sX-hn-sS-bp-sï-óv I-sï-¯p-ó-Xn-\m-Wv {Sm-¡n-Mv kw-hn-[m-\w Øm-]n-¡p-ó-Xv. 70 ]u-ïv sIm-Sp-¯mð {Sm-¡À F-ó D-Xv]-ów e-`n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category