1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð P-\n-¨v ]u-cXzw t\Sn-b lnµp Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw tI-c-f-¯nð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI-bnð P-\n-¨v ]u-cXzw t\Sn-b lnµp Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw tI-c-f-¯nð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Fw^mw ^mÀ-a-kn-Ìv tbmKy-X t\-Sn s]À-a-\âv tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv bp-h-Xn. 26 h-bkv. tNm-Xn \-£-{Xw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
07443050479/02035832454

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category