1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

GXp-\n-an-jhpw \n-§-fp-sS _m-¦nð-\nópw ]-Ww A-Sn-¨p-am-äm³ X-¿m-dm-bn A-hÀ C-hn--sS-bpïv; G-Xp _p-²n-am-\\pw ho-Wp-t]m-Ip-ó ]-¯v X-«n-¸p-IÄ C§s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse³ _m-¦n-s§m-s¡ k-Po-h-am-b-tXm-sS km-¼¯n-I X-«n-¸p-I-fp-tadn. ]-e-X-c-¯n-em-Wv B-fp-IÄ ]-än-¡-s¸-Sp-ó-Xv. X-«n-¸p-I-sf-¡p-dn-¨p-Å hmÀ-¯-IÄ ]p-d-¯p-h-ómepw ]n-sóbpw t]m-bn A-Xn-\v \nóp-sIm-Sp-¡p-ó-h-cp-apïv. G-Xp-\n-an-jhpw ]-än-¡-s¸-Sm-sa-ó A-h-Ø-bn-eq-sS-bm-Wv \n-§Ä I-Sóp-t]m-Ip-óXv. A-Xnð Nn-e D-Zm-l-c-W-§-fnXm.

Hm¬-sse-\n-eq-sS-bp-Å Sn¡-äv hnð-]-\-bm-Wv X-«n-¸p-Ifn-semóv. Cu Sn-¡-äp-IÄ Nn-e-t¸mÄ hym-P-am-bn-cn-¡mw. A-§s\-sbm-óp-ïm-hnñ. A-sñ-¦nð Nn-e-t¸mÄ do^-ïv sN-¿m-¯-h-bm-bn-cn-¡mw. kz-´w \n-e-bv-¡v sh_v-ssk-äp-IÄ t]m-ep-ap-ïm-¡n A-Xn-eq-sS-bmIpw X-«n-¸p-ImÀ C¯-cw Sn-¡-äp-IÄ hn-ä-gn-¡p-I. hn-iz-kv-X-X-bp-Å S-n-¡-än-Mv sh_v-ssk-äp-I-tfm-Sv km-ay-ap-Å t]-cp-I-fmIpw Cu ssk-äp-I-fp-tS-Xpw.

]-än-¡-s¸-Sp-ó-h-cnð hen-sbm-cp hn-`m-Kw s]³-j³-Im-cmWv. hym-P \n-t£-]-]-²-Xn-I-fnð-s¸-Sp-¯nbpw a-äp-am-Wv C-¯-c-¡m-sc ]-än-¡p-I. B-IÀ-j-Wo-bam-b ]-en-i-\n-c-¡p-I-fpw aäpw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv s]³-j³-Im-sc Ip-Sp-¡pó-Xv km-[m-c-W kw-`-h-am-bn-¡-gn-ªp. tam-l-\-hm-Kv-Zm-\-§-fp-am-bn B-sc-¦nepw \n§-sf k-ao-]n-¡p-óp-sï-¦nð A-Xn-\v ]nón-sem-cp X-«n-¸v H-fn-ªn-cn-¸p-ïm-hp-sa-óv I-cp-Xp-I.

\n-t£-]-§-fn-eq-sS-bp-Å X-«n-¸m-Wv a-sämóv. C-Xnð \-ãw h-f-sc-¡q-Sp-X-em-bn-cn-¡p-w. t^m¬-tIm-fn-eqsStbm I-¯n-eqsStbm Cþsa-bn-en-eqsStbm BIpw \n-t£-]-]-²-Xn-I-sf-¡p-dn-¨v A-dn-bn-¡p-I. A-Xnð-¸-d-ªn-cn-¡p-ó Im-cy-§-fnð B-Ir-ã-cm-bn \n-t£-]-¯n-\v Xp-\n-ªmð ]-e-t¸mgpw A-Xv Xn-cn-¨-Sn-bm-Ip-sa-tómÀ-¡Ww.

t^m-Wn-eq-sSbpw sa-tÊ-Pp-I-fn-eq-sSbpw Cþsa-bn-en-eq-sSbpw a-äpw {]-ikvX Øm-]-\-§-fp-sS t]-cnð h-cp-ó X-«n-¸v k-tµ-i§-sf I-cp-Xn-bn-cn-¡Ww. t]m-eo-kv t]m-ep-Å H-tZymKn-I G-P³-kn-I-fnð-\n-óm-sW-ó a-«nepw t^m¬-hn-fn-IÄ h-cmw. _m-¦v hn-h-c-§fpw ]m-kv-th-Up-Ifpw aäpw tNm-Zn-¨-dn-bp-I-bmhpw A-h-cp-sS D-t±-iyw. H-cp-Im-c-W-h-imepw C¯-cw hn-h-c-§Ä ssI-am-dm-Xn-cn-¡p-I.

\n-§-fp-sS A-¡u-ïn-te-¡v tIm-Sn-¡-W-¡n-\pcq-] \n-t£-]n-¡m³ A-hk-cw \ð-I-W-saópw A-Xn-\v ]-I-c-am-bn B-IÀ-j-Wo-b-sam-cp Xp-I I-½n-j-\m-bn X-cm-sa-óv ]-d-ªp-h-cpó t^m¬-hn-fn-Ifpw sa-bn-ep-I-fp-apïv. C¯-cw sa-bn-ep-I-fnð Nne-Xv k-Xy-am-bn-cn-¡pw. Ip-ä-Ir-Xy-§-fn-eq-sS k-am-l-cn-¨ Xp-I Xð-¡m-e-t¯-¡v am-äp-ó-Xn-\p-th-ïnbpw Cu co-Xn D-]-tbm-Kn-¡m-dpïv. ]n-Sn-¡-s¸-«mð A-I¯p-t]m-Ip-ó GÀ-¸m-Sm-WnXv. I-cp-Xn-bn-cn-¡p-I.

\n-§-f-dn-bm-sX \n-§-fp-sS ImÀ-Uv hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯n A-Xp-]-tbm-Kn-¨v Hm¬-sse-\nð tjm-¸n-Mv \-S-¯p-ó X-«n-¸p-apïv. _m-¦v hn-h-c-§fpw ImÀ-Uv hn-h-c-§fpw tNmÀ-¯n-sb-Sp-¯mIpw Cu X-«n¸v. H-cp-Im-c-W-h-imepw ImÀ-Uv hn-h-c-§Ä a-säm-cmÄ-¡v ssI-am-dm-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv th-ï-Xv. {]-tXy-In-¨v ]n³ \-¼dpw a-äpw. ]n³ \-¼À A-Sn¡-Sn am-äpó-Xv kp-c-£-bv-¡v \ñ-XmWv.

Hm¬-sse³ hnð-]-\ \-S-¯p-ó H-t«sd ssk-äp-I-fpïv. F-ómð, hn-iz-kv-Xhpw {]-i-kv-X-hpam-b Øm-]-\-§-fp-sS ssk-äp-I-fn-eq-sS am-{Xw tjm-¸n-Mv \-S-¯p-ó-Xm-Wv kp-c-£nXw. hn-e-¡p-dthm Un-kv-Iutïm Im-Wn-¨v ]-ckyw sN-¿p-Ibpw ]-Ww kz-´-am-¡n-b-ti-jw \n-e-hm-c-anñm-¯ D-Xv-]-ó-§Ä \ð-Ip-Ibpw sN-bv-Xv X-«n-¸v \-S-¯p-ó-hÀ C-t¸mÄ G-sd-bmWv.

kÀ-¡mÀ sh-_v-ssk-äp-I-fn-se hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯n ]mkv-t]mÀ«pw ss{U-hn-Mv sse-k³kpw D-ïm-¡p-ó X-«n-¸p-Im-cp-apïv. C¯-cw H-tZymKn-I tc-J-IÄ ]p-Xp-¡p-ó-Xn-\v Hm¬-sse-\nð Xn-c-bp-t¼mÄ C¯-cw hym-P sh_v-ssk-ä-I-fn-te-¡v t]m-Ip-ó-hÀ X-«n-¸n-\n-c-bm-Ipw. tc-J-IÄ ]p-Xp-¡p-ó-Xn-\v ^okv Cu-Sm-¡n-bmhpw C-h-cp-sS X-«n¸v.

sXm-gnð hm-Kv-Zm-\w sN-bvXp-sIm-ïp-Å X-«n¸pw Ct¸mÄ hym-]-I-amWv. ]-cn-io-e\ tIm-gv-kp-I-fp-sSbpw sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-I-fp-sSbpw ]-c-ky-§Ä I-ïv A-Xnð tN-cm-\m-bn ^o-kv A-S-bv-¡p-ó-Xn-eq-sS-bm-Wv X-«n-¸n-\n-c-bm-Ip-óXv. ^o-k-S-¨p-I-gn-ªmð ]n-óoSv Cu Øm-]-\-§-fp-sS H-cp hn-h-c-hp-ap-ïm-Inñ. bp-hm-¡-fmWv Cu X-«n-¸n-\v Iq-Sp-Xepw C-c-bm-Ip-óXv.

I-¼yq-«-d-S-¡-ap-Å D-]-I-c-W-§Ä \n-Xy-Po-hn-X-¯n-sâ `m-K-am-b-tXmsS, C¯-cw D-]-I-c-W-§Ä \-óm-¡m-s\-ó hym-tP-\bpw X-«n-¸p-ImÀ cw-K-¯n-d-§p-ópïv. \nÝn-X ^okv Cu-Sm-¡n D-]-I-c-W-§Ä \-óm-¡n \ð-Im-sa-óm-bn-cn¡pw hm-Kv-Zm\w. C§-s\ sN-¿p-t¼mÄ \n-§-fp-sS hy-àn-hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯m³ k-lm-bn-¡p-ó amð-th-dp-IÄ I-S-¯n-hn«pw a-äp-am-Wv X-«n-¸v \-S--¯p-I. sshd-kv s{]m-«-£\pw hm-dânbpw hm-Kv-Zm-\w sN-bvXpw X-«n-¸v \-S-¯p-ó-h-cp-apïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category