1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

Zp_m-bnð sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zp-_m-bv B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯nð sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-kv (4/4/1992). 180 sk.ao D-b-cw. 60 Intem Xq¡w. bp-sI-bn-se Zp-_mbntem tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 01174311334, hm-Sv-km-¸v þ 00918129891889

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category