1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

Bi¦-IÄ amdn; ]p-Xp¡n-b i¼-fw F³-F-¨vF-kv \-gv-kp-amÀ-¡v D-S³ e-`n-¨p-Xp-S-§pw; i-¼-f-]-cn-jv-I-c-W-¯n-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-bv-Xv `q-cn]-£w Po-h-\-¡m-cpw; A-Sp-¯-am-kw ap-Xð \n-§Ä-¡v F-{X ]u-ïv i¼-fw In-«pw?

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-¯n-cn-¸p-IÄ-s¡m-Sp-hnð a-e-bm-fn-I-f-S-¡-w {_n-«o-jv B-tcm-Ky-ta-J-e-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-f-]-cn-jv-I-c-W-¯n-\v A-c-s§m-cp§n. i-¼-f-hÀ-[-\-bp-sS hy-h-Ø-IÄ `q-cn]-£w Po-h-\-¡mcpw Aw-Ko-I-cn-¨-tXm-sS-bm-WnXv. F³-F-¨v-F-knð 6.5 i-X-am-\w th-X-\ hÀ-[-\-bm-Wv Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-«n-cn-¡p-óXv.B-tcm-Ky-ta-J-e-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó ¢o-\À-amÀ, \-gv-kp-amÀ, sk-Iyq-cn-än KmÀ-Up-amÀ, ^nkntbm sX-dm-¸n-ÌpIÄ, ]m-cm-sa-Un-¡ð Po-h-\-¡mÀ, anUv-ssh-^vkv, td-Un-tbm-{Km-^À-amÀ, a-äv Po-h-\-¡mÀ XpS-§n Fñm-h-scbpw DÄ-s¡m-Åp-ó 13 bq-Wn-b-\p-Ifpw th-X-\-hÀ-[\-sb Aw-Ko-I-cn¨p-sIm-ïv thm-«v sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv B-i-¦-I-sfñmw A-I-ó-Xv. ]m-cm-sa-Un-¡ð Po-h-\-¡m-cp-sS kw-L-S-\-bm-b Pn-Fw-_n am-{X-am-Wv I-cm-dn-s\-Xn-tc thm-«v sN-bv-XXv.

Cu I-cmÀ-sIm-ïv F³-F-¨v-F-kn-se {]-iv-\-§-sfñmw ]-cn-l-cn-¡-s¸-Sp-sa-óv I-cp-Xp-ón-sñ-óv bq-Wn-k-Wn-sâ B-tcm-Ky-hn-`m-Kw ta-[m-hn kmd tKmÀ-«¬ ]-dªp. F-ómð, B-tcm-Ky-ta-J-e-bn-se Po-h-\-¡mÀ hÀ-j-§-fmbn t\-cn-Sp-ó km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-¡v H-cp-]-cn-[nh-sc ]-cn-lm-c-am-Ip-sa-óXp-sIm-ïm-Wv I-cm-dn-s\ A-\p-Iq-en-¡p-ó-sX-óv A-hÀ ]-dªp. th-X-\-hÀ-[-\-bnð \n-e-hn-ep-ïm-bn-cp-ó H-cp i-X-am-\w ]-cn-[n F-Sp-¯p-am-änb-Xv h-f-sc-tb-sd B-izm-kw ]-I-cp-ó-Im-cy-amWv. ]pXn-b Po-h-\-¡m-sc Cu ta-J-e-bn-te-¡v B-IÀ-jn-¡m\pw th-X-\-¯nð-h-ó hÀ-[-\ k-lm-bn-¡p-saópw kmd tKmÀv-«¬ ]-d-ªp. 

aq-óp-hÀ-j-t¯-¡p-Å I-cm-dm-Wv C-t¸mÄ H-¸p-sh-¨n-cn-¡p-ó-Xv. F-ómð A-Xw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óv A-hÀ ]-dªp. F³-F-¨vF-kv ta-J-e-bnð thï-Xv ZoÀ-L-Im-em-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å I-cm-dmWv. A-Xn-\p-th-ïn-bm-Wv bq-Wn-k¬ \n-e-sIm-Åp-ó-sX-ópw A-hÀ hy-à-am¡n. F-ómð, Pn-Fw-_n C-t¸mg-s¯ I-cm-dn-s\ thm-«n-\n-«v X-Åp-I-bm-bn-cpóp. bq-Wn-b-\n-se 87 i-X-am-\w Po-h-\-¡mcpw aq-óp-hÀ-j-s¯ I-cm-dn-\v F-Xn-cm-bm-Wv thm-«v sN-bv-XXv. Bw-_p-e³-kv Po-h-\-¡m-cnð ap-¡mð-]-¦pw Pn-Fw-_n-bnð Aw-K-§-fm-Wv. kÀ-¡m-cn-sâ th-X-\ ]-cn-[n \nb-aw \-S-¸m-¡n-b-ti-jw ]m-c-sa-Un-¡ð hn-`m-K-¯n-ep-Å-hÀ-¡v 2010\p-ti-jw 14,000 ]uïpw an-U-ssh-^p-IÄ-¡v 18,000 ]uïpw \-gv-kp-amÀ-¡v 14,500 ]uïpw \-ã-am-bn-«p-sï-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

H-cp- Z-im-Ð-¯n-\p-ti-jw hoïpw thX-\w ]-cn-jv-I-cn-¡p-t¼mÄ A-X-v aq-óp-hÀ-j-t¯-¡p-am-{X-am-bn Np-cp-¡pó-Xv Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óv Pn-Fw-_n \m-j-Wð sk-{I«-dn c-l-\ A-kw ]-dªp. F³-F-¨v-F-kn-se Pn-Fw-_n Aw-K-§Ä I-cm-dn-s\-Xn-tc thm-«v sN-bv-X-Xn-eq-sS kÀ-¡m-cn-\v Ir-Xyam-b k-tµ-i-am-Wv \ð-In-b-sXópw A-hÀ ]-d-ªp. Im-¯n-cp-ó th-X-\-]-cn-jv-I-c-W-X-¯n-\v aq-óp-hÀj-s¯ Im-emh-[n sh-¡p-óXn-t\m-Sv Pn-Fw-_n Aw-K-§Ä-¡v tbm-Pn-¸n-sñ-ó k-tµ-i-am-Wv C-Xn-eq-sS sPd-an l-ïn-\v \ð-In-bn-cn-¡p-ó-sXópw c-l-\ hy-à-am¡n.

I-gn-ª F-«p-hÀ-j-¡m-ew I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-sb A-Xn-Po-hn-t¡-ïn-h-ó F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡m-sc ]n-gn-bp-ó \-S]-Sn C-\nbpw Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óv Pn-Fw-_n \m-jWð Hm-^o-kÀ sI-hn³ {_m³-Uv-tÌ-äÀ ]-d-ªp. C-¡m-e-¯n-\n-sS th-X-\-]-cn-[n \n-Ý-bn-¨-Xn-eq-sS \-ãam-b Xp-I Xn-cn-sI e-`n-¡m³ bm-sXm-ópw I-cm-dnð hy-h-Ø sN-bv-Xn-«n-sñópw A-hÀ Ip-ä-s¸-Sp¯n.
 
]pXnb i¼f hÀ[\hnsâ KpWapïmIpóXv 1.3 aney¬ Poh\¡mÀ¡m-Wv. CXv {]Imcw _m³Uv 7 kvs]jyenÌv \gvkn\v 9000 ]uïv hsc i¼fw Dbcpw. _m³Uv 5 anUnð tdôv \gvkn\v 6000 ]uïpw i¼fw hÀ[n-¡pw.Gähpw ]pXnb hÀ[\hv A\pkcn¨v kvs]jyenÌv \gvkv, ^nkntbm sXdm¸nÌv Asñ¦nð aäv _m³Uv GgnepÅ atäsX¦nepw Poh\¡mÀ Fónhcpw \nehnð 31,696 ]uïv i¼fapÅhcpambhÀ¡v 29 iXam\w hÀ[\hpïmbn 2020þ21 HmsS i¼fw 40,894 ]uïmbn DbcpóXmWv. AXpt]mse 13,925 ]uïv i¼fw hm§pó \gvkamÀ, sXdm¸nÌpIÄ, kbânÌpIÄ, anUnð Hm^v _m³Uv 5epÅhÀ¡v aqóv hÀjw sImïv i¼fw 24,547 ]uïnð \nópw 30,615 ]uïmbn hÀ[n¡pw. CXv {]Imcw AhÀ¡v 24.7 iXam\amWv hÀ[\hpïmIm³ t]mIp-óXv.

_m³Uv 5epÅhcpw ]pXpXmbn Izmfnss^ sNbvXhcpamb Hcp \gvkn\v i¼f¯nð 22 iXam\w hÀ[\hpïmbn AXv 22,128 ]uïnð \nópw 26,970 ]uïmbn hÀ[n¡póXmbncn¡pw. 2020þ21 HmsS Hcp e£w Poh\¡mÀ¡v Npcp§nb i¼fw 17,460 ]uïmbn¯ocpw. CXp{]Imcw AhÀ¡v enhnwKv thbvPn\v apIfnepÅXnt\¡mÄ i¼fapïmIpsaóv kmcw. \nehnð Gähpw Ipdª i¼fw hm§pó F³F¨vFkv Poh\¡mÀ¡mWv ]pXnb i¼fhÀ[\hv Gähpa[nIw {]tbmP\s¸SpIsbómWv dnt¸mÀ-«v. CXv {]Imcw A¯c¡mcpsS i¼fw 15,404 ]uïnð \nópw 2020þ21ð 18,005 ]uïmbn hÀ[n-¡pw.

BZys¯ _m³UnepÅhcpw hÀj¯nð GXmïv 15,400 ]uïv i¼fw hm§póhcpamb t]mÀ«ÀamÀ¡pw ¢o\ÀamÀ¡pw 2000 ]uïv i¼f hÀ[\hv AYhm 13 iXam\w s]cp¸w DS\pïmhpw. AXm-bXv Gähpw Ipdª ^pÄ ssSw F³F¨vFkv i¼fw 15400 ]uïnð \nópw 17,400 ]uïmbn DbcpóXmWv. t] _m³Unsâ apIfnepÅ F³F¨vFkv Poh\¡mÀ¡mWv 6.5 iXam\w i¼f hÀ[hpïmIpó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category