1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kuZn-bnð F-ôn-\n-bÀ Bbn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

kuZn-bnð F-ôn-\n-bÀ Bbn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 26 hb-kv {]m-bw D-Å bp-hm-hn-\v 176 skân-ao-äÀ D-b-cp-apïv. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-bp-Å kp-µ-cnbpw kp-ap-J-bp-am-bn bp-h-Xn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

_-Ô-s¸-tS-ï \-¼-cp-IÄ Np-hsS:07480923047,07759726985,9847420760
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category