1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

\mep Ø-e-§-fnð do-Pn-b-Wð H-cp-¡ I¬-h³-j-\p-IÄ ]p-¯-\p-WÀ-thIn; a-äp Ø-e-§-fnð \m-sf ap-Xð

Britishmalayali
^m. _n-Pp Ip-ó-bv-¡m-«v

e-ï³/ku-¯m-]v-S¬/{_n-tÌmÄ/ tIw-{_n-UvPv: t{K-äv {_n«³ kotdm a-e-_mÀ cq-]-X-bnð H-tÎm-_-dnð \-S-¡m-\n-¡p-ó cïmw A-`n-tj-Im-án I¬-h³j-\v H-cp-¡-am-bn \-S-¡p-ó {]mcw-` k-t½-f-\-§Ä \m-ep Ø-e-§-fnð ]qÀ-¯n-bmbn. eï³, ku-¯mw-]vS¬, {_n-tÌmÄ, tIw-{_n-Uv-Pv F-ón-hn-S-§-fnð \-S-ó k-bm-l-\ I¬-h³-j-\p-IÄ-¡v d^m. sS-dn³ ap-Å-¡-c, {_. k-t´m-jv I-cp-a-{X, k-®n Xp-S-§n-b-hÀ t\-XrXzw \ðIn. Fñm Ø-e-§-fnepw ssh-Io«v 5.30 apXð 9.30 h-sc-bm-Wv ip-{iq-j-IÄ {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

hn. IpÀºm\, B-cm-[-\m- kv-Xp-Xn -Ko-X§Ä, a-[y-Ø -{]m-À-°-\-IÄ F-ón-h-bv-s¡m-¸w h-N-\ ip-{iq-jbpw H-cp-¡n-bn-cn-¡póp. A-Xm-Xv do-Pn-b-Wn-se hnhn-[ hn. IpÀ_m-\ tI-{µ-§-fnð hnhn-[ {]mÀ°-\m ip-{iq-j-IÄ-¡v t\-XrXzw sIm-Sp-¡p-ó-hcpw H-tÎm-_-dn-se A-`n-tj-Im-án [ym-\-¯n-\v thm-f-ïn-tb-gv-km-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó-h-cpw B-ßo-b-am-bn H-cp-§p-ó-Xn-\v th-ïn-bmWv Cu H-cp-¡-§Ä {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. e-ï-\nð ^m. tPm-kv A-´ymw-Ip-fw Fw-kn-_n-Fkv, ku-¯mw-]v-S-Wnð ^m. tSm-an Nn-d-bv-¡ð a-W-hm-f³, {_n-kv-täm-fnð ^m. t]mÄ sh-«n-¡m-Sv, tIw-{_n-Uv-Pnð ^m. ^n-en-¸v ]-´-am-¡ð Xp-S-§n-b-hÀ km-bm-Ó I¬-h³-j-\p-IÄ-¡v B-Xn-Yy-ta-In.

h-cp-ó Xn¦Ä, sNm-Æ, _p[³, hym-gw Zn-h-k-§-fn-em-bn ¥mkv-tKm, {]-̬, am-ô-ÌÀ, I-h³{Sn F-ón-hn-S-§-fnð km-bm-Ó I¬-h³-j-\p-IÄ \-S-¡pw. ip-{iq-j-IÄ-¡v ^m. tPmk-^v sh-¼m-Spw-´-c hn-kn, ^m. amXyp Nq-c-s]m-bv-I-bnð, ^m. kPn-tam³ a-e-bnð ]p-¯³-]p-c-bnð, ^m. P-bv-k¬ I-cn-¸m-bn, ^m. tkm-Pn Hm-en-bv-¡ð, ^m. sS-dn³ ap-Å-¡-c, {_. k-t´m-jv I-cp-a-{X, k-®n Xp-S-§n-b-hÀ ip-{iq-j-IÄ-¡v t\-XrXzw \ð-Ipw. Fñm hn. IpÀ_m-\ tI-{µ-§-fnð \nópw km-[n-¡p-ón-S-t¯m-fw B-fpIÄ Cu h-N-\-hn-cp-ónð ]-¦p-tN-c-W-sa-óv cq-]-Xm-[y-£³- amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡ð A-`yÀ-°n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category