1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

t{K-äv {_n-«³ cq-]-X H-cp-¡-[ym-\w I-h³-{Sn do-P-b³ t\mÀ-¯v-^oð-Unð hym-gm-gv-N k-am-]n¡pw

Britishmalayali
Fw tPmk^v

t{K-äv {_n-«³- cq-]-X-bp-sS F-«p do-P-b-Wp-I-fn-em-bn \S-óp h-ón-cn-¡p-ó H-cp-¡ [ym-\ ip-{iq-j-IÄ Cu-amkw 14\v hym-gmgv-N _-À-an-Mv-lm-an-se t\mÀ-¯p-^oð-Uv ]-Ån-bnð h-¨v ssh-Ip-ócw 5.30 ap-Xð \-S-¡p-ó ip-{iqj-I-tfm-sS k-am-]n-¡pw. {]-ikv-X h-N-\{]-tLm-j-Icm-b ^m. tkmPn Hm-en¡ð, {_. k-t´m-jv I-cna-{X F-ón-h-cm-Wv ip-{iq-j-IÄ \-bn-¡p-ó-Xv.

H-tÎm-_À 20 i-\n-bmgv-N _nÀ-an-Mv-lm-an-se _-tYð I¬-h³-j³ tI-{µ-¯nð B-cw-`n-¨v t{K-äv {_n-«³ cq-]-X-bn-se hnhn-[ do-Pn-b-\p-I-fn-em-bn _-lp-am-\-s¸-« tk-hn-bÀ Jm³ h-«m-bnð A-¨³ t\-XrXzw \ð-In \-S-¯p-ó cq-]X ss_-_nÄ I¬-sh³j³ (A-`n-tj-Im-án 2018) hn-P-bn-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn {]mÀ-°n-¡p-hm\pw ]-cn-ip-²m-ßm-hn-\mð \n-d-bp-hm-\p-am-bn I-h³-{Sn do-Pn-b-Wn-se Fñm-h-scbpw I¬-sh-³-j³ H-cp-¡-§Ä-¡v t\-XrXzw \ð-Ip-ó _À-an-Mvlmw kotdm a-e-_mÀ Nm-¹-bn³ d^m. sS-dn³ apÅ-¡-c kv-t\-l-]qÀ-Æw kzmK-Xw sN-¿póp.

ssI-¡m-c-òmÀ, Ip-Spw-_-¡q-«mbv-a `m-c-hm-lnIÄ, a-Xm-[y-m-]IÀ, hnhn-[ B-ßob ip-{iq-j-IÄ¡pw t\-Xr-Xzw \ð-Ip-ó-hÀ, hn-sa³-kv t^m-dw `m-c-hm-ln-IÄ F-ón-hÀ \nÀ-_-Ô-ambpw ]-s¦-Sp-¡-W-sa-ópw kv-t\-l-]qÀhw HmÀ-an-]n-¡p-óp. hym-gm-gv-N 5.30 \p hn-ip-² IpÀ-_m-\-tbm-sS B-cw-`n-¡p-ó ip-{iq-jIÄ 9.30 \v A-h-km-\n-¡pw.
tZ-hm-e-b-¯n-sâ hn-em-kw
Our Lady & St Brigid Catholic Church, 63 Frankley Beeches Road, Northfield, B31 5AB

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category