1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

C]v-kzn-¨p-Im-cpw _mÀ_nIyp B-tLm-jn-¡m³ H-cp-§póp; H-¸w Imbn-I Zn-\-hpw; a-Õ-c ho-cy¯n-s\m-¸w cp-Nn-bp-sS ssh-hn-[yhpw hn-f-¼pó-Xv i-\n-bmgvN

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-]v-kzn-¨n-se tIc-fm IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j-\pw k-¹n-saâ-dn kv-Iq-fpw kw-bp-à-am-bn Imbn-I Zn-\hpw _mÀ-_n-Iyq-hpw B-tLm-jn-¡p-hm³ H-cp-§póp. h-cpó 16\v i-\n-bm-gv-N- cm-hn-se 11 a-Wn ap-Xð ssh-In-«v B-dp a-Wn hscbm-Wv ]-cn-]mSn. Fñm Aw-K-§-sfbpw ]-cn-]m-Sn-bn-te-¡v kz-m-K-Xw sN-¿p-ó-Xm-bn `m-c-hm-ln-IÄ A-dn-bn¨p.

Ø-e-¯n-sâ hn-em-kw
St. Albans High School Ground, Digby Road, Ipswich, IP4 3NJ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category