1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

Zp-_m-bnð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zp_mbnð Fôn-\obdmbn tPmen sN¿pó {InkvXy³ bphmhn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (26 hbkv), 185 skân-aoäÀ Dbcw. bpsIbnð tPmenbpÅ {InkvXy³ hn`mK¯nðs]« s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóp A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn-¡póp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-Sp-I

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category