1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

apem-b-s¯-t¸m-se-bñ aI³; tam-Zn hn-cp-² kJyw D-d-¸n-¡m³ G-X-äw-h-scbpw t]m-Im³ X-¿mÀ; am-bm-h-Xn-sb ]n-W-¡m-Xn-cn-¡m³ Iq-Sq-Xð ko-äp-IÄ hn«p-sIm-Sp-¡m\pw H-cp¡w; bp-]n-bnð _n-sP-]n {]-Xo-£-IÄ-¡v a-§-teð-¸n¨p-sIm-ïv {]-Xn-]-£ \o-¡w ap-tóm-«pXsó

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-{µ-¯nð-\n-óv _n-sP-]n-sb ]p-d-¯m-¡p-sa-óv D-d-¨ i]-Yw sN-bv-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n t\-Xmhpw D-¯À-{]-tZ-iv ap³ ap-Jy-a-{´n-bpam-b A-Jn-te-jv bm-Zhv. A-ѳ ap-em-bw kn-Mv bm-Z-hn\p-t]mepw Cñm-Xn-cpó-{X \n-Ý-b-ZmÀ-Vy-t¯m-sS-bm-Wv A-Jn-te-jnsâ Hmtcm \o-¡-hpw. _n-sP-]n-sb ]p-d-¯m-¡p-ó-Xn-\v {]-Xn]-£ sF-Iy\n-c i-àn-s¸-Sp-t¯-ï-Xn-sâ B-h-iy-IX t_m-[y-s¸-«p-X-só-bm-Wv A-t±-l-¯nsâ Hmtcm {]-hÀ-¯-\-hpw. am-bm-h-Xn-bp-sS _n-F-kv-]n-bp-am-bn tNÀ-óv aq-óv D-]-Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnð _n-sP-]n-sb X-d-]-än-¨-Xn-sâ B-ß-hn-izm-khpw A-t±-l-¯n-\v Iq-«m-bp-ïv.

F-kv.]n.bpw _n-F-kv-]nbpw tNÀ-ómð _n-sP-]n-sb tXmð-¸n-¡m-\m-hp-sa-óv ]-co-£n-¨v hn-P-bn-¨-tXm-sS, 2019þse tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸ph-sc G-Xp-hn-t[-\bpw kJyw Xp-S-cm-\m-Wv A-Jn-te-jn-sâ Xo-cp-am\w. C-Xn-\p-th-ïn Iq-Sp-Xð ko-äp-IÄ _n-F-kv-]n-¡v hn«p-sIm-Sp-¡m\pw A-t±-l-¯n-\v a-Sn-bnñ. _n-sP-]n-sb A-[n-Im-c-¯nð-\n-óv ]p-dw-X-Åm³ k-lm-bn-¡p-sa-¦nð, ko-äp-I-fp-sS F-®w Ip-d¨pw kJyw \n-e-\nÀ-¯m³ X-sâ ]mÀ-«n X-¿m-dm-Ip-sa-óv A-Jn-te-jv ]-dªp.

_n-F-kv-]n-bp-am-bp-Å kJyw Xp-S-c-W-sa-óp-X-só-bm-Wv R-§-fp-sS B-{Klw. c-tïm \mtem ko-äv Xy-Pn-¨n-«m-sW-¦nepw k-Jy-¯n-\m-bn \n-e-sIm-Åp-sa-óv A-Jn-te-jv ]-dªp. Cu k-Jyw 2019þse s]m-Xp-Xn-c-sª-Sp-¸v A-¸p-d-t¯-¡v sImïp-t]m-Ip-ó-Xnepw k-t´m-j-ta-bp-Åq-shópw A-t±-lw ]-d-ªp. _n-sP-]n-sb tXmð-¸n-¡p-I-sb-ó-Xn-\m-Wv {]m-ap-Jyw. A-Xn-\m-bn kJyw Xp-S-cp-ó-Xnð bm-sXm-cp hn-tcm-[-hp-an-ñþA-Jn-te-jv ]-dªp.

sa-bn³-]p-cn Pnñ-bn-se Pu-dm-bv {Km-a-¯nð s]m-Xp-k-t½-f-\-¯nð kw-km-cn-¡-sh-bm-Wv _n-F-kv-]n-bp-am-bp-Å k-Jy-¯n-sâ hnim-e km-[y-X-IÄ A-t±-lw hn-h-cn-¨-Xv. ap-Jy-a{´n tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-s\-Xn-tc I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-§fpw A-Jn-te-jv D-ó-bn¨p. D-]-Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnð tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yv {]-Nmc-Ww \-S-¯n-bn-S-s¯m-s¡ _n-sP-]n ]-cm-P-b-s¸-«p-sh-óv A-Jn-te-jv ]-cn-l-kn-¨p.

I-gn-ª \m-ev D-]-Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnepw {]-Xn-]-£ k-Jy-t¯m-Sv _n-sP-]n ]-cm-P-b-s¸-«-Xm-Wv A-Jn-te-jnsâ B-ß-hn-izm-k-¯n-sâ A-Sn¯d. A-Sp-¯n-sS \-Só ssIdm\ tem-Ivk-`m ko-änepw \qÀ-]pÀ \n-b-ak-`m ko-änepw A-hÀ-¡v tXmð-hn-bp-ïm-bn. t\c-s¯ \-S-ó D-]-Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnð tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ a-Þ-eamb tKm-c-Jv-]p-cnepw D-]-ap-Jy-a{´n tIi-hv {]-km-Zv au-cy-bp-sS a-Þ-eam-b ^qð-¸p-cn-epw _n-sP-]n ]-cm-P-b-s¸-«n-cpóp.

X-sâ ]mÀ-«n-¡v AÀ-ln-¡pó-{X ko-äv \ð-Ip-ó I-£n-I-fp-am-tb k-Jy-¯n-teÀ-s¸-Sq F-óv I-gn-ª-am-kw \-S-ó ]mÀ«n tZio-b F-Iv-kn-Iyp-«o-hv tbm-K-¯nð am-bmh-Xn {]-Jym-]n-¨n-cpóp. F-kv-]n-bp-am-bp-Å k-Jy-km-[y-XI-sf C-Xv kw-i-b-¯n-em-¡n-bn-cp-óp. C-Xn-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv ko-äp-IÄ Ip-d-ªmepw kJyw Xp-S-cm-\m-Wv k-am-Pv hm-Zn ]mÀ-«n-bp-sS Xo-cp-am-\-saó A-Jn-te-jn-sâ C-t¸mg-s¯ {]-Jym-]-\w h-cp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category