1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: Ip-ssh-änð ^-bÀ Aemw kn-Ìw F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-ssh-änð ^-bÀ Aemw kn-Ìw F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó a-e-bmfn bp-hm-hn-\v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. I-gn-ª 15 hÀ-j-am-bn Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. 45 h-b-km-Wv {]mbw. Un-thm-gv-kv t\-Snb-htcm hn-[-h-Itfm Bb 35\pw 40\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å- Ip-ssh-änð D-Å-hÀ¡pw bp-sI-bn-ep-Å-hÀ¡pw ap³-KW\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category