1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

tÌm¡v Hm¬ s{Sânð Ggmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn¨ t\m-bð tPm-tam-\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

tÌm¡v Hm¬ s{Sân-se tPm-tam³ Ip-cym-t¡m-kn-sâbpw tPm-tPym-Xn tPm-tam-sâbpw a-I³ t\m-bð tPm-tam-sâ Ggmw ]n-d-ómÄ Kw-`o-c-ambn B-tLm-jn¨p. skâv Pq-Uv bq-Wn-äv {]-knUâv dntPm tPm¬ \-bn-¨ B-tLmjw {]mÀ°-\m tbm-K-t¯m-sS-bm-Wv B-cw-`n-¨-Xv. am-ô-kv-ä-dnð \nópw ^m. c-ôn-¯v tPmÀÖpw ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¯v A-\p-{K-lw sNm-cn-bp-hm³ F-¯n-bn-cp-óp. sP-d-an-bm tPm¬ B-Wv t\m-b-en-sâ k-tlm-Z-c³.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam