1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

tem-Iw t\-cn-Sm³ t]m-Ipó-Xv C-Émapw {In-kv-Xy\pw X-½n-ep-Å t\-cn-«p-Å bp²w; tam-kv-Ip-IÄ AS-¨v ]q-«n-b-Xv C-Ém-an-s\-Xn-tc-bp-Å shñp-hn-fn; Hm-kv-{Sn-b³ kÀ-¡m-cn-sâ \n-e-]m-Sn-s\ ]-c-ky-am-bn shñp-hn-fn-¨v XpÀ-¡n {]-knUâv cw-K-¯v; ln-Pm-_v \n-tcm-[-\hpw `o-I-cm-{I-a-W-§fpw bq-tdm-¸nð h-fÀ-¯p-ó-Xv a-X-kw-LÀ-j-§-fp-sS \o-ï\nc

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-¸v A-Sn¡-Sn \o-§n-s¡m-ïn-cn-¡pó-Xv h-en-sbm-cp {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡m-Wv. A-`-bmÀ-Yn {]-hm-l-\-¯n-s\-Xn-sc an-¡ cm-Py-§-fn-epw D-bÀ-óp-h-ó {]-Xn-tj-[w h-e-Xp-]-£ Xo-{h-hm-Z-ambpw ]-e cm-Py-§-fnepw Xo-{h h-e-Xp-]-£-¡mÀ A-[n-Im-cw ]n-Sn-¡p-Ibpw sN-bv-X-tXmsS, apÉow hn-cp-²-X A-Xn-sâ ]m-c-ay-X-¯n-em-Wn-t¸mÄ. C-Xn-s\ B-fn-¡-¯n-¡p-ó X-c-¯nð `o-I-cm-{I-a-W-§fpw G-dn-h-cp-óp-ïv. {In-kv-Xy³þapÉow a-X-kv-]À-[-bn-te-¡v t]m-Ip-ó X-c-¯n-em-Wv ]-e cm-Py-§-fnepw Im-cy-§-fp-sS t]m¡v.

Hm-kv-{Sn-b-bn-se h-e-Xp-]-£ kÀ-¡mÀ apÉow ]-Ån-IÄ A-S-¨p-]q-«m-s\-Sp-¯ Xo-cp-am-\-am-Wv G-ähp-sam-Sp-hnð Cu a-X-kw-LÀj-s¯ Ip-¯n-s¸m-¡n-bn-cn-¡p-óXv. XpÀ-¡n {]-knUâv sd-ko-]v X-¿n-¸v FÀ-tZm-K³ C-Xn-s\-Xn-tc ]-c-ky-am-bn cw-K-¯p-hóp. {In-kv-Xym-\n-I-fpw ap-Éo-§-fp-am-bn B-tKm-f-bp-²-ap-ïm-¡m-t\ C¯-cw \-S-]-Sn-IÄ k-lm-bn-¡q-sh-óv FÀ-tZm-K³ ]-dªp. Ip-cnipw N-{µ-¡-e-bp-am-bp-Å bp-²-¯n-\m-Wv C-Xv h-gn-sh-¡p-IþC-kv-Xmw-_p-fnð {]-kw-Kn¡-sh A-t±-lw ]-dªp.

hn-b-ó-bn-se {]-[m-\-]-Ån-bpÄ-s¸-sS G-gv apÉow ]-Ån-IÄ ]q-«m-\pw 60þHm-fw C-am-ap-am-scbpw Ip-Spw-_mw-K-§-sfbpw \m-Sp-I-S-¯p-hm-\p-apÅ Hm-kv-{Sn-b³ {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Xo-cp-am-\-am-Wv FÀ-tZmK-sâ {]-Xn-tj-[-¯n-\v ]n-ónð. Cu C-am-ap-amÀ-¡v Xo-{hhm-Z kz-`m-h-ap-Å XpÀ-¡n-bn-se kw-L-S-\-I-fp-am-bn _-Ô-ap-sï-ó Hm-kv-{Sn-b-bn-se B-`y-´-c-a{´n slÀ-s_À-«v In-¡vÄ B-tcm-]n-¨n-cp-óp. SÀ-¡n-jv C-Ém-an-Iv IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³kv HmÀ-K-ss\-tk-j-\p-am-bn _-Ô-ap-sï-óm-Wv B-tcm-]Ww.

a-a-X-kw-L-S-\-Ifpw A-h-bp-sS `m-c-hm-ln-Ifpw hn-tZ-i-¯p-\n-óv ^-ïv kzo-I-cn-¡póXv Hm-kv-{Sn-b-bnð hn-e-¡n-bn-«pïv. F-ómð, Cu ]-Ån-Ifpw C-am-ap-amcpw A-Xv ew-Ln-¡p-óp-sïópw kÀ-¡mÀ kw-i-bn-¡póp. C-Xn-s\-Xn-sc XpÀ-¡n i-à-am-bn cw-K-¯p-h-ón-cpóp. P-\§-sf ssI-bn-se-Sp-¡m³-th-ïn \-S-¯n-b hw-io-b-hn-th-N-\ kz-`m-h-ap-Å \-S-]-Sn-I-fmWv Hm-kv-{Sn-b³ kÀ-¡mÀ ssI-s¡m-ï-sX-óv XpÀ-¡n {]-kn-Uân-sâ h-àm-hv ]-dªp.

bq-tdm-¸n-se hnhn-[ cm-Py-§-fn-ep-Å Xo-{h h-e-Xp-]-£ kw-L-S-\-Ifpw A-h-bp-sS t\-Xm-¡-fpw Hm-kv-{Sn-b³ kÀ-¡m-cn-sâ \-S-]-SnI-sf ]n-´p-W¨p-sIm-ïv cw-K-¯p-hóp. Hm-kv-{Sn-b-bn-se C-S-Xp-Nm-bv-hp-Å {]-Xn-]-£ kw-L-S-\bmb tkm-jyð U-tam-{Im-ävkpw C-Xn-s\ A-\p-Iq-en-¨p-sh-ó-Xm-Wv {i-t²bw. kÀ-¡mÀ sNbv-X B-Zy bp-àam-b Xo-cp-am-\-sa-óm-Wv tkm-jyð sU-tam-{Im-äv-kv C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¨Xv. F-ómð, C-Xv XpÀ-¡n-¡v taðss¡ t\-Sn-s¡m-Sp-¡p-sa-ó B-i-¦ {Ko³ ]mÀ-«n ap-tóm-«p-sh¨p.

bq-tdm-¸n-se ]-e cm-Py-§fpw kzo-I-cn-¨ in-tcm-h-kv-{X \n-tcm-[-\-apÄ-s¸-sS-bp-Å Im-cy-§Ä ss{I-kv-X-hÀ-¡n-S-bnepw CÉmw a-X-hn-izm-kn-IÄ-¡n-S-bn-ep-ap-Å A-Ið-¨ h³-tXm-Xnð hÀ-[n-¸n-¨n-«pïv. kn-dn-b-bnð-\nópw en-_n-b-bnð-\n-óp-sam-s¡ bq-tdm-¸n-te-¡pïm-b A-`-bmÀ-Yn- {]-hm-lhpw Cu A-Ið-¨-tbän. `o-I-cm-{I-a-W-§fpw hn-tZz-j {]-Nm-c-W-§fpw A-Ið-¨ h-ep-Xm-¡n-s¡m-ïn-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS-bmWv Hm-kv-{Sn-b-s¡-Xn-sc XpÀ-¡n cw-K-¯p-h-ó-sXó-Xv {i-t²-b-amWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category