1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

AÑ\p ImÀ-hm-§n sIm-Sp-¡m-sa-ó hm-Kv-Zm-\w ]m-en-¡m³ km-[n-¨nñ; hr-²³ a-cn-¨-t¸mÄ 60 e-£w apS-¡n ]p-¯³ _n-Fw-U»yp ImÀ hm-§n i-h-s¸-«n-¡p-]I-cw ar-X-tZ-lw A-Xn-en-cp-¯n Ip-gn-¨n-«v a-I³; H-cp t\-cw `£-Ww I-gn-¡m-\nñm-sX B-bn-c-§Ä a-cn-¨p-ho-gpó ss\-Po-cn-b-bnð-\nópw H-cp ]n-Xr-kv-t\-l-¯n-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

AÑ-\v Im-dp-hm-§n-s¡m-Sp-¡m-sa-ó-Xm-bn-cp-óp A-kp-_yq-¡n-sâ hm-Kv-Zm\w. F-ómð, B hm-Kv-Zm-\w ]m-en-¡p-ó-Xn-\p-ap-só A-ѳ a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. X-sâ A-Ñ-sâ B-{K-lw \n-d-th-äm³ km-[n-¡m-Xn-cp-ó-Xn-sâ \ncm-i A-kn-_yq-¡v ]-cn-l-cn¨-Xv a-säm-cp co-Xn-bn-em-Wv. 60 e-£w cq-]-bp-sS ]p-¯³ ]pXn-b _n-Fw-U»yp ImÀ hm-§n AÑ-sâ ar-X-tZ-lw A-Xn-en-cp-¯n AS-¡w sN-bvXp! ]-«n-Wn-¸m-h-§-fp-sS \mSmb ss\-Po-cn-b-bnð-\n-ómWv Cu th-Z-\n-¡pó tIm-So-izc-sâ ]n-Xr-kv-t\-l hmÀ-¯ ]p-d-¯p-h-óXv.

ss\-Po-cn-b-bnð C-lnbm-e {Km-a-¯n-emWv Cu- B-Uw-_-c i-h-kw-kv-Im-cw \-S-ó-Xv. sk-an-t¯-cn-bnð hen-b Ip-gn-bp-ïm-¡n A-Xn-te-¡v ]pXn-b ImÀ Cd-¡n \-S¯n-b i-h-kw-kv-Im-c-¯n-sâ Nn{Xw tkm-jyð ao-Un-b-bnð C-t¸mÄ ssh-d-em-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmWv. AÑ-s\ kzÀ-K-¯n-te-¡v _n-Fw-U»yp Im-dn-e-b-¨ a-I³ F-ó t]-cn-em-Wv Nn{Xw {]-N-cn-¡p-ó-Xv. k-m-ä-sse-äv \m-hn-tK-j-\pÄv-s¸-sS-bp-Å kw-hn-[m-\-§Ä h-gn-sX-äm-Xn-cn-¡m³ Im-dnð GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-sïópw Nn-eÀ ]-cn-l-kn-¡póp.

H-t«-sd ]-«n-Wn-¸m-h-§-fp-Å H-cp \m-«nð C-§-s\ ]-Ww \-in-¸n-¨-Xn-s\bpw ]-ecpw tNmZyw sN-¿p-ópïv. Po-hn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ A-hÀ-¡v ImÀ hm-§n \ð-Ipó-Xv a-\-Ên-em-¡m-\m-hpw. F-ómð, Ah-sc C-{Xbpw hn-e-IqSn-b Im-dn-en-cp-¯n AS-¡w sN-¿pó-Xv hn-Uv-Vn-¯-añm-sX a-säm-óp-a-sñ-óv kn^ntkm Ctóm a-Jmjn-e F-ó-bmÄ s^-bv-kv-_p-¡nð Cu Nn{Xw ]-¦p-sh-¨p-sIm-ïv A-`n-{]m-b-s¸-«p.

]m-h-s¸-« I-dp-¯-hÀ-K¡m-tcm-Sp-Å A-h-tl-f-\-am-Wn-sX-óm-Wv H-_n-\o-kv sam-lm-se-sb-ó-bm-fp-sS {]-Xn-I-cWw. ]-Ww \n-§-fp-tS-Xm-sW-¦nepw A-Xv sN-e-h-gn-¨ co-Xn a-äp-Åh-sc A-]-am-\n-¡p-ó X-c-¯n-em-bn-t¸m-sbópw Nn-eÀ hn-aÀ-in-¨p. 2015þepw B-{^n-¡-bnð k-am-\am-b co-Xn-bnð i-h-kw-kv-Im-c-ap-ïm-bn-«pïv. ss\-Po-cn-b-bnð-¯-só-bpÅ F-\p-Kp-hn-se H-cp [-\m-Vy³ X-sâ A-½-bp-sS ar-X-tZ-lw AS-¡w sN-bvX-Xv tIm-Sn-IÄ hn-e-a-Xn-¡p-ó l-½-dn-em-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category