1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

ssew-Kn-Im-h-b-h-¯n-sâ Nn-{X-sa-Sp-¯v t]m-eo-kp-Im-cn-¡v hm-Sv-km-¸v sN-bv-Xv ta-ep-tZym-Kس; Nn-cn-b-S-¡m-\m-hm-sX k-l-{]-hÀ-¯I-sc ap-gp-h³ Im-Wn-¨v t]m-eo-kp-Imcn; H-Sp-hnð ]-Wn sX-dn¨-Xv ta-ep-tZym-KØ-s\ A-]-am-\n¨ t]m-eo-kp-Im-cn-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

hm-Zn {]-Xn-bm-Ip-ó kw-`-h-§Ä [m-cm-f-apïv. F-ómð, CXp-t]m-sem-óv N-cn-{X-¯n-em-Zy-am-Ipw. X-sâ enw-K-¯n-sâ Nn-{X-sa-Sp-¯v hm-Sv-km-¸nð A-b-¨p-X-ó ta-ep-tZym-KØ-s\ A-]-am-\n-¡m³ {i-an-¨p-sh-ó t]-cnð t]m-eo-kp-Im-cn-bp-sS tPm-en sX-dn-¡p-ó A-h-Ø-bn-em-Wn-t¸mÄ. ta-ep-tZym-K-س A-b-¨ Nn{Xw Nn-cn-b-S-¡m-\m-hm-sX k-l-{]-hÀ-¯I-sc Im-Wn-¨-Xm-Wv Im-¯n Pm-Iv-k-sWó t]m-eo-kp-Im-cn-¡v hn-\-bm-b-Xv.

Cu-kv-äv tbmÀ-¡v-j-b-dn-se KqÄ t]m-eo-kv kv-tä-j-\n-em-Wv kw-`-h-ap-ï-m-bXv. Im-¯n-bp-sS sam-ss_-en-te-¡v ta-ep-tZym-K-س X-sâ enw-K-¯n-sâ Nn{Xw A-b-¡p-I-bm-bn-cpóp. Cu Nn{Xw k-l-{]-hÀ-¯I-sc Im-Wn-¨-Xn-eq-sS Im-¯n ta-ep-tZym-KØ-s\ A-]-am-\n-¨p-sh-óm-Wv KqÄ a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð \-S-ó hn-Nm-c-W-bnð D-bÀ-óp-tI-«Xv. Im-¯n Ip-td-¡q-Sn ]-Iz-X-tbm-S s]-cp-am-td-ï-Xm-bn-cp-óp-shópw tImS-Xn hn-e-bn-cp¯n.

Im-¯nbpw ta-ep-tZym-K-Ø-\p-am-bn _-Ô-ap-ïm-bn-cp-óp-shópw A-Xn-sâ Xp-SÀ-¨-bm-bm-Wv Nn{Xw A-b-¨-sX-óp-am-Wv A-t\z-j-tWm-tZym-K-Ø\mb tPm¬ _yq-dð I-sï-¯n-bXv. Nn{Xw B-scbpw Im-Wn-¡-cp-sX-óv \n-À-tZ-iw ta-ep-tZym-K-س \ð-In-bn-cp-óp-shópw A-Xv Im-¯n ]m-en-¨n-sñópw _yq-dð ]-dªp. F-ómð, Nn{Xw In-«n a-Wn-¡q-dp-IÄ¡-Iw A-Xv tÌ-j-\n-se a-äv k-l-{]-hÀ-¯I-sc Im-¯n Im-Wn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v Im-¯n BZyw X-só A-t\z-j-tWm-tZymK-Ø-t\mSpw ]-d-ªn-cp-óp. Nn{Xw a-äm-scbpw Im-Wn-¡-cp-sX-ó D-]-tZ-i-am-Wv \-ð-In-bXv. F-ómð, Xm\-Xv IÀ-i-\ \nÀ-tZ-i-am-bn \ð-In-bn-cp-ón-se-óv _yq-d-ð t]m-eo-kv A-t\z-j-W ]m-\-enâ A-²y-£ eqbn-k skkn-tbm-d-tbm-Sv ]-dªp. Ip-dª-Xv aq-óp-t]-sc-¦nepw Nn{Xw I-ïn-cn-¡p-sa-óm-Wv _yq-dð tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨-Xv.

2016 sk-]v-äw-_À 23þ\m-Wv kw-`-h-ap-ï-m-bXv. a-äm-scbpw Nn{Xw Im-Wn-¡-cp-sX-óv B-h-iy-s¸-«n«pw Im-¯n \-S-¯nb-Xv Kp-cp-X-cam-b A-¨-S-¡-ew-L-\-am-sW-óm-Wv tIm-S-Xn-bp-sS hn-e-bn-cp¯ð. F-ómð, X-\n-s¡-Xncm-b B-tcm-]-W-§Ä Im-¯n \n-tj-[n-¨p. aq-óp-Zn-h-k-¯n-\p-Ånð hn-Nm-c-W Xo-cp-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. Im-¯n-s¡-Xn-sc ]p-d-¯m-¡ð DÄ-s¸-sS-bp-Å A-¨-S-¡ \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-t¨-¡p-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ«v.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category