1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

F´p-[-cn¡-Ww F-óv Rm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¡p-óXv; \n-§Ä t]m-bn ]Wn-t\m¡q; ln-Pm-_v [-cn-¡m-¯-Xn-sâ t]-cnð tNmZyw sNbv-X h-\n-Xm t]m-eo-kp-Im-cn-sb Xñn-tbm-Sn-¨v kv-{Xo; C-dm-\n-b³ k-_v-th-bnð-\n-sóm-cp ImgvN

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-X-\n-b-a-§Ä IÀ-i-\-am-bncp-ó cm-Py-§fn-sem-óm-bn-cp-óp C-dm³. F-ómð, ]p-Xp-X-e-ap-d-bp-sS kzm-X-{´ym-`n-\n-th-iw C-dm-\n-se a-X-t]m-eo-kn-sâ C-S-s]-Sð ZpÀ-_-e-s¸-Sp-¯p-I-bmWv. s]m-Xp-Ø-e-§-fnð in-tcm-h-kv{Xw \nÀ-_-Ô-am-bn-cp-ó C-dm-\nð, A-Xv sX-cp-hnð h-en-s¨-dn-bp-ó kv-{Xo-hn-tam-N\ t]m-cm-fn-IÄ G-sd D-bÀ-óp-hóp. A-Sp-¯nsS, C-dm-\n-se k-_v-th-bnð in-tcm-h-kv{Xw [-cn-¡m¯-Xv tNmZyw sNbv-X aX t]m-eo-kp-Im-sc I-S-óm-{I-an-¡p-ó bp-h-Xn-bp-sS Zriyw B {]-Xn-tj-[-§-fnð G-ähpw ]p-Xn-b-XmWv.

sS-lv-dm-\n-se ZÀ-km-th tkm-hve-¯v sa-t{Sm kv-tä-j-\n-em-Wv kw-`hw. ln-Pm-_v [-cn-¡m-sX-sb¯n-b X-só tNmZyw sN-¿m-s\¯n-b aq-óv h-\n-Xm t]m-eo-kp-Im-cnI-sf bph-Xn t\-cn-Spó-Xv Zr-iy-¯nð-¡m-Wmw. 'F-´p-[-cn-¡-W-saó-Xv F-sâ A-h-Im-i-am-sWópw A-Xnð \n-§Ä C-S-s]-tS-sï'ópw bph-Xn a-X-t]m-eo-kp-Im-cn-I-tfm-Sv ]-dªp. \n-§-sf-sâ c-£n-Xm-¡-f-sñ-óv bph-Xn ]-d-bp-óXpw Zr-iy-§-fnð hyàw.

X-só ¹mäv-t^m-an-eq-sS ]n-´p-SÀ-óv ]n-Sn-Iq-Sm³ {i-an¨ t]m-eo-kp-Im-cn-Ifn-sem-cm-sf bph-Xn N-hn-«p-óXpw Zr-iy-¯nð-¡m-Wmw. \n§-fo \m-Sn-s\ \-in-¸n-¨p-sh-óv B-t{Im-in¨p-sIm-ïv bph-Xn cw-K-¯p-\n-óv c-£-s¸-Sm³ {i-an-¡p-ópïv. C-Xn-\n-sS sa-t{Sm-bn-se Po-h-\-¡mcn-sem-cmÄ bp-h-Xn-bp-sS c-£-bv-s¡¯n. C-h-cp-sS Im-cy-¯nð \n-§-Ä CS-s]-tS-sï-óv ]d-ªv A-bmÄ a-X-t]m-eo-kp-Im-cnI-sf ]n-´n-cn-¸n-¡p-Ibpw sN-bvXp.

a-X-\n-b-a-§Ä A-Sn-t¨ð-¸n-¡m³ {i-an-¡p-ó C-dm-\n-se a-X-t]m-eo-kv ap¼pw C¯-cw hn-hm-Z-§-fnð-s¸-«n-«p-ïv. in-tcm-h-kv{Xw thï-{X X-e-aq-Sn-bn-«n-sñ-ó t]-cnð I-gn-ª-am-kw H-cp bp-h-Xn-sb a-X-t]m-eo-kp-ImÀ kw-Lw tNÀ-óv aÀ-Zn-¡p-ó Zriyw ssh-d-em-bn- am-dn-bn-cpóp. s^-{_p-h-cnð in-tcm-h-kv-{X-anñm-sX s]m-Xp-Øe-¯v {]-Xy-£-s¸-s«-ó t]-cnð 29 kv-{XoI-sf C-dm-\nð t]m-eo-kv Ad-kv-äv sN-bvXp. C-h-cnð ]-e-cp-sSbpw \n-e C-t¸mÄ A-Úm-X-hp-am-Wv.

C-tXmsS, in-tcm-h-kv{Xw D-t]-£n-¨v Iq-Sp-Xð kv-{Xo-IÄ cw-K-¯p-h-cm³ Xp-S§n. ]-ecpw A¯-cw Nn-{X-§Ä km-aqln-I am-[y-a-§-fn-eq-sS ]-¦p-sh-¨v {]-Xn-tj-[w A-dn-bn-¡m\pw Xp-S-§n. C-¯-cw {]-Xn-tj-[-§-tf-dn-b-tXmsS, bm-Ym-Øn-Xn-I\m-b C-dm³ {]-knUâv l-k³ du-lm\n-t]mepw a-X-t]m-eo-kn-sâ A-an-Xam-b C-S-S-s]-S-ep-IÄ-s¡-Xn-tc i-àam-b Xm-¡o-Xp-am-bn cw-K-¯p-h-cn-Ibpw sN-bvXp. B-fpI-sf s]-cp-h-gn-bnð aÀ-Zn-¨v \n-e-\nÀ-t¯-ï-Xñ aq-ey-§-sf-óv A-t±-lw t]m-eo-kn-s\ hn-aÀ-in¨p-sIm-ïv hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category