1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Ata-cn-¡³ Nm-c-kw-L-S\-sb `b-óv In-½n-sâ a-e-aq-{Xw t]mepw s]m-Xn-sª-Sp-¯v Xn-cn-¨v \m-«n-se-¯n-¡m³ {]-tXy-I kwLw; knw-K-¸q-cn-te-¡v F-¯n-b-t¸mÄ h-gn sX-än-¡m³ Hcp-t]m-se aq-óv hn-am-\§Ä; \-K-c-k-µÀ-i-\-¯n-\v C-d-§n-b-t¸mÄ Np-än-\pw 20 A-I¼-Sn hm-l-\-§-fpw Np-än\pw Hm-Sp-ó kpc-£m D-tZym-K-Ø-cpw; D¯-c-sIm-dn-b³ {]-kn-Uân-sâ kpc-£m k-óm-lw I-ïv hm-s]m-fn-¨v Im-Wm-s\¯n-b A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâp-t]mepw

Britishmalayali
kz´wteJI³

knw-K-¸q-cnð A-ta-cn-¡³ sUm-WmÄ-Uv {Sw-]p-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N-bv-s¡¯n-b D¯-c-sIm-dn-b³ ta-[m-hn Inw tPm-Mv D-ón-\v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-¡p-ó kpc-£m k-óm-l-§Ä B-scbpw A-Xn-i-bn-¸n-¡p-ó-Xm-Wv. k-am[m-\ NÀ-¨-bv-¡v F-¯n-b-Xm-sW-¦n-epw, In-½n-s\ kw-_-Ôn-¨ Fñmhn-[ c-l-ky-§fpw \n-e-\nÀ-¯n-s¡m-ïp-X-só-bm-Wv k-µÀ-i\w. A-ta-cn-¡³ Nm-c-kw-L-S-\bm-b kn.sF.Fbpw a-äv Nm-c-kw-L-S-\-Ifpw c-l-ky-§Ä tNmÀ-¯m³ Fñm¯-cw ]-gp-Xp-Ifpw A-S¨p-sIm-ïm-Wv In½pw kw-Lhpw F-¯n-bXv.

In-½n-sâ bm-sX-m-cp X-c-¯n-ep-Å A-h-in-ã-§fpw knw-K-¸q-cnð ti-jn-¸n-¡m-sX-bm-Wv D¯-c-sIm-dn-b³ kw-Lw k-óml-§-sfm-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. A-t±-l-¯n-sâ a-e-aq-{X-§-fS-¡w ti-J-cn-¨v Xn-cn-sI-s¡mïp-t]m-Im³ {]-tXy-Iw \n-tbm-Kn-¡-s¸-«-h-cp-sïópw dn-t¸mÀ-«p-ïv. D¯-c-sIm-dn-b-bnð-\n-só¯n-b kw-L-am-Wv A-t±-l-¯n-\m-bn `£-Ww ]m-Iw sN-¿p-óXv. {]-tXy-Iw X-¿m-dm-¡-nb t]mÀ-«-_nÄ tSm-bv-eäpw sIm-ïp-h-ón-«p-ïv.

H-cp-X-c-¯nepw c-l-ky-§Ä tNmÀóp-t]m-I-cp-sX-ó \nÀ-_-Ô-ap-Å-Xn-\mð, bm{X-t]mepw AXo-h cl-ky kz-`m-h-¯n-ep-Å-Xm-bn-cpóp. H-tc-X-c-¯n-ep-Å aq-óv hn-am-\-§-fm-Wv t]ym-Mv-bm-§n-ð-\n-óv ]p-d-s¸-«Xv. s_-bv-Pn-§-n-te-¡v ]p-d-s¸-« hn-am-\-§fn-sem-óv C-S-bv-¡p-sh-¨v knw-K-¸p-cn-te-¡v Xn-cn-bp-I-bm-bn-cpóp. knw-K-¸q-cnð \-K-c-k-µÀ-i-\-¯n-\v Inw C-d-§nb-Xv _pÅ-äv {]q-^v en-tam-kn³ Im-dn-emWv. C-Xn-s\ A-I¼-Sn tkz-hn¨p-sIm-ïv 20 Im-dp-IÄ th-sd-bpw. H-¸w In-½n-sâ hm-l-\-¯n-\v Npäpw Hm-Sp-ó Aw-K-c-£-Icpw D-ïm-bn-cpóp.

H-cm-fp-sS B-tcm-Ky-\n-e-sb-¡p-dn-¨v A-dn-bm-\mIpw F-ó-Xn-\m-em-Wv a-ew ti-J-cn-¡m³ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-IÄ {i-an-¡m-dp-ÅXv. A-Xn-s\ ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯p-ó X-c-¯n-ep-Å {i-a-§Ä ap¼pw N-cn-{X-¯n-epïv. tkm-hnb-äv bq-Wn-b³ {]-kn-Uâm-bn-cp-ó KÀ-_-t¨-hv A-ta-cn-¡ k-µÀ-in-¨-t¸mÄ, d-jy³ Fw-_-Ên-bnð¯-só Xm-a-kn¨-Xv A¯-c-sam-cp {i-aw kn.sF.F. \-S-¯p-sa-ó B-i-¦-bn-em-bn-cpóp. Cu-Pn-]v-Xn-se ^-dq-Jv cm-Pm-hv tam-ïn ImÀ-tem-bn-se-¯n-b-t¸mÄ, A-hn-sS- c-l-kym-t\z-j-W G-P³-kn-IÄ C¯-c-sam-cp {i-aw \-S-¯n-bn-cpóp.

D-¨-tIm-Sn-¡n-sS Inw sImñ-s¸-t«-¡m³ km-[y-X-bp-sï-ó B-i-¦-bn-em-Wv D¯-c-sImdn-b C-{Xbpw kpc-£m k-óml-§-sfm-cp-¡n-bn-cp-óXv. D-¯-c-sIm-dn-b-bnð-\n-óv aq-óv hn-am-\-§-fm-Wv H-cp-a-Wn-¡q-dn-\n-sS s_-bv-Pn-§n-te-¡v ]p-d-s¸-«Xv. A-Xn-te-Xn-em-Wv Inw D-Å-sX-óv c-l-ky-am-bn kq-£n-¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. X-sâ Aw-K-c-£-I-cp-am-bn F-bÀ ssN-\ hn-am-\-¯n-em-Wv knw-K-¸q-cn-te-¡v A-t±-l-sa-¯n-b-Xv. a-äp c-ïv A-I¼-Sn hn-am-\-§Ä ]n-óm-se-sb¯n.
In-½n-sâ Hm-Sp-ó kp-c-£m-`-S-òmÀ hmÀ-¯-I-fn-se-¯p-ó-Xv G-{]n-en-se A-t±-l-¯n-sâ Z£nW sIm-dn-b³ k-µÀ-i-\-¯n-\n-sS-bm-bn-cpóp. A-tX Aw-K-c-£-I-cp-am-bm-Wv knw-K-¸p-cn-te¡pw A-t±-l-sa-¯n-bXv. cm-{ã-¯-e-h-\m-b-tijw Inw k-ô-cn-¡p-ó G-ä-hpw hen-b bm-{X Iq-Sn-bm-Wn-Xv. D-¨-tIm-Sn hn-P-bn-¨mepw ]-cm-P-b-s¸-«mepw In-½n-s\-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\v kn.sF.F knw-K-¸pÀ Iq-Sn-¡mgv-N th-Zn-bm-¡p-sa-óXp-sIm-ïm-Wv A-Xn-s\ X-S-bn-Sm-\p-Å Fñm {i-a-§fpw D¯-c-sIm-dn-b-bp-sS `m-K-¯p-\n-óp-ïm-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category