1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

kðam³ Jm-s\ sImñm-\pd-¨v cm-P-Øm-\n-se Kp-ïm-kwLw; aq-óp-am-kw \o-ï {i-aw s]m-fn-¨v t]m-eokv; t_m-fn-hp-Uv \S-sâ ap-w-ss_-bn-se h-k-Xn-¡p-Npäpw h³ t]m-eo-kv kp-c£

Britishmalayali
kz´wteJI³

t_m-fn-hp-Uv kq-¸À-¯m-cw kð-am³ Jm-s\ h-[n-¡m³ cm-P-Øm-\nð-\n-óp-Å Kp-ïm-kw-Lw ]²-Xn-bn-«n-cp-ó-Xm-bp-Å sh-fn-s¸-Sp-¯-en-s\-¯p-SÀ-óv kð-am-\p-Å kp-c£ t]m-eo-kv i-à-am¡n. A-Sp-¯n-sS l-cnbmW t]m-eo-kn-se {]-tXy-I Zu-Xy-kw-Lw A-d-Ìv sNbv-X Kp-ïm-t\-Xm-hv k¼-Xv s\-lv-d-bm-Wv kð-am-s\ h-[n-¡m³ ]-²-Xn-bn-«n-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv.

kð-am-s\ h-[n-¡m³ ]-²-Xn-bn-«n-cp-ó-Xmbpw G-Xm\pw am-k-am-bn A-Xn-\v {i-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shópw k¼-Xv t]m-eokn-t\m-Sv sh-fn-s¸-Sp¯n. cm-P-Øm-\n-se Ip-{]-kn-²amb tem-d-³-kv _njv-tWm-bv Kp-ïm-kw-L-¯n-se jmÀ-¸v jq-«-dm-Wv k-¼Xv. ssl-Z-cm-_m-Znð-\n-óm-Wv C-bm-sf l-cnbm-W {]-tXy-I Zu-Xytk-\ I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯Xv.

`oj-Wn sh-fn-s¸-«-tXm-sS kð-am-sâ _m-{µ sh-kv-än-se h-k-Xn-¡v Npäpw Iq-Sp-Xð t]m-eo-kn-s\ hn-\y-kn¨p. kð-am-\p-Å kp-c-£bpw hÀ-[n-¸n-¨-Xm-bn apwss_ t]m-eo-kn-se D-ó-tXm-tZym-K-س ]-dªp. Øn-Xn-K-Xn-IÄ hn-e-bn-cp-¯n-b-ti-jw tk-\-bnð-\n-óv kð-am-\v t_m-Un-KmÀ-Up-am-sc \-n-tbm-Kn-¡p-ó Imcyw ]-cn-K-Wn-¡p-saópw A-t±-lw ]-dªp.

Ir-jv-W-arK-s¯ \m-bmSn-b kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v tem-d³-kv _njv-tWm-bv {Kq-¸v P-\p-h-cn-bnð kð-am³ Jm-s\ h-[n-¡p-sa-óv `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. ]-ôm-_vþl-cnbm-W ta-J-e-bnð H-t«-sd tI-kp-I-fnð DÄ-s¸« tem-d³-kv _njv-tWm-bv {Kq-¸v s\lv-d t\c-s¯ tZio-b X-e-¯nð A-dn-b-s¸-Sp-ó Im-bn-I-Xm-cw Iq-Sn-bm-bn-cpóp. ]-ôm-_n-se hn-ZymÀ-Yn cm-{ão-b-¯nepw s\-lv-dbpw _njv-tWm-bnbpw k-Po-h-am-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category